Τελωνειακοί δασμοί και φόροι

146.-(1) Στην περίπτωση κατά την οποία, ταχυδρομικό αντικείμενο, που αποστέλλεται στην Κύπρο από το εξωτερικό, περιλαμβάνει εμπορεύματα, για τα οποία καθορίζονται οι δασμοί ή και φόροι κατ’ αξία, ο αρμόδιος Τελωνειακός Λειτουργός δύναται, εάν έχει λόγο να πιστεύει ότι η δηλωμένη αξία είναι ανεπαρκής, να εκτιμήσει την αξία για σκοπούς τελωνειακών δασμών ή/και φόρων σε τέτοιο ποσό, ως ο ίδιος θεωρεί κατάλληλο. Σε τέτοια περίπτωση ο εισαγωγέας, οφείλει εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή ταχυδρόμησης στην διεύθυνση αυτού της εν λόγω εκτίμησης, να παρουσιασθεί στον αρμόδιο Τελωνειακό Λειτουργό, και να καταβάλει τους τελωνειακούς δασμούς ή/ και φόρους επί της αξίας που εκτιμήθηκε από τον Τελωνειακό Λειτουργό.

(2) Σε περίπτωση που εισαγωγέας ή δεόντως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτού, δεν καταβάλλει στον αρμόδιο Τελωνειακό Λειτουργό εντός της προθεσμίας των δέκα ημερών, τους τελωνειακούς δασμούς ή/ και φόρους επί της αξίας που εκτιμήθηκε από τον Τελωνειακό Λειτουργό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), το ταχυδρομικό αντικείμενο, θα τύχει χειρισμού ως να ήταν απαράδοτο.