Τελωνειακή δήλωση περιγραφής ταχυδρομικού δέματος

148.-(1) Ο αποστολέας οποιουδήποτε ταχυδρομικού αντικειμένου, εξαιρουμένων αντικειμένων αλληλογραφίας για μεταφορά μέσω ταχυδρομείου από την Κύπρο θα συμπληρώνει προ της ταχυδρόμησης αυτού, τελωνειακή δήλωση, παρέχοντας ακριβή περιγραφή του περιεχομένου του, της αξίας του και της διευθύνσεως του προσώπου στο οποίο θα αποσταλεί

(2) Σε περίπτωση που ο παροχέας ταχυδρομικών υπηρεσιών έχει λόγο να υποψιάζεται ότι οποιαδήποτε δήλωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), του παρόντος Άρθρου, σχετικά με το περιεχόμενο ή/και την αξία οποιουδήποτε ταχυδρομικού αντικειμένου είναι ανακριβής, δικαιούται να το ανοίξει και σε περίπτωση που εξακριβώνεται ότι η εν λόγω δήλωση είναι όντως ανακριβής, τότε το δέμα και το περιεχόμενο αυτού υπόκεινται σε δήμευση δυνάμει και σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία.

(3) Σε περίπτωση που εξακριβώνεται ότι ταχυδρομικό δέμα περιέχει οποιοδήποτε άλλο ταχυδρομικό αντικείμενο, το οποίο προορίζεται για παράδοση σε πρόσωπο άλλο από τον παραλήπτη του δέματος, τότε το ταχυδρομικό αντικείμενο, δύναται να σταλεί ταχυδρομικώς στο πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται, και να επιβαρυνθεί με ταχυδρομικό τέλος ίσο με το τέλος που δεν πληρώθηκε και το οποίο θα ήτο κανονικά πληρωτέο αν το αντικείμενο εταχυδρομείτο δεόντως από τον τόπο στον οποίο ταχυδρομήθηκε το δέμα.

(4) Σε περίπτωση που ταχυδρομικό αντικείμενο προκαλεί ενόχληση ή είναι επιβλαβές για οποιοδήποτε υπάλληλο παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών ή/και για άλλο πρόσωπο, ή/και αν αυτό δυνατόν να προκαλέσει καταστροφή ή ζημία σε άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα, τότε δύναται να καταστραφεί, εάν αυτό είναι εύλογο να γίνει, ή να τοποθετηθεί σε ασφαλές μέρος. Στην τελευταία περίπτωση ο παραλήπτης, πληροφορείται περί τούτου όπου αυτό είναι δυνατόν, και καλείται να παραλάβει το αντικείμενο. Εάν ο παραλήπτης δεν παρουσιαστεί, το αντικείμενο ανοίγεται και, εάν καταστεί γνωστή με αυτό τον τρόπο η ταυτότητα του αποστολέα, καλείται ο τελευταίος να το παραλάβει. Εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε ο αποστολέας παρουσιαστούν, το ταχυδρομικό αντικείμενο καταστρέφεται.