Παροχή δικτύου ή/και υπηρεσιών χωρίς άδεια και άλλα αδικήματα

149.-(1) Πρόσωπο που δημιουργεί, ιδρύει ή/και παρέχει δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσία άνευ γενικής εξουσιοδότησης σύμφωνα με το Μέρος 8 του παρόντος Νόμου ή/και που δημιουργεί, ιδρύει ή/και παρέχει τέτοιο δίκτυο ή/και υπηρεσία άλλως από τα όσα ορίζονται δυνάμει και σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή με οποιοδήποτε άλλο εκάστοτε σε ισχύ νόμο ή γενική εξουσιοδότηση δυνάμει αυτού, ή δυνάμει και σύμφωνα με ατομικό δικαίωμα χρήσης που χορηγείται από τον Επίτροπο δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή/και με κανονισμούς ή/και διατάγματα που εκδίδονται από τον Επίτροπο δυνάμει του παρόντος Νόμου ή/και κανονισμών ή/και διαταγμάτων, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ(€5.000), ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο, που διατάσσεται από τον Επίτροπο δυνάμει του 'Αρθρου 27 (1)(β) να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία και παραλείπει να το πράξει εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της διαταγής, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€3.400), ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Πρόσωπο, που δολίως, εξασφαλίζει υπηρεσία που παρέχεται από αδειοδοτημένο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με πρόθεση να αποφύγει την πληρωμή οποιουδήποτε τέλους ή/και χρέωσης που υφίσταται για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€3.400), ή και στις δύο αυτές ποινές.

(4) Πρόσωπο που έχει λόγο για να πιστεύει, ή γνωρίζει ότι, οποιοδήποτε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει ιδρυθεί, υφίσταται ή/και λειτουργεί κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, ή/και κανονισμών, και μεταδίδει ή/και λαμβάνει οποιοδήποτε μήνυμα χρησιμοποιώντας το εν λόγω δίκτυο ή/και υπηρεσία, ή/και εκτελεί οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι συναφής με την ίδρυση, ύπαρξη, λειτουργία ή/και παροχή του εν λόγω δικτύου ή/και υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700), ή και στις δύο αυτές ποινές.

(5) Πρόσωπο που ενεργεί με οποιοδήποτε από τους πιο κάτω τρόπους σε σχέση με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850), ή και στις δύο αυτές ποινές:

(α) συμμετέχει στην διαχείριση, χρηματοδότηση, λειτουργία ή/και λειτουργεί επί καθημερινής βάσης δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γνωρίζοντας ή έχοντας λόγο για να πιστεύει ότι, το εν λόγω δίκτυο ή/και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται με τη χρήση αυτού, δεν είναι, ενώ θα έπρεπε να ήτο, αδειοδοτημένα σύμφωνα με το Μέρος 8 του παρόντος Νόμου,

(β) προμηθεύει, εγκαθιστά, επιδιορθώνει, ή/και συντηρεί, οποιοδήποτε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή/και εξοπλισμό ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή/και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, γνωρίζοντας ή έχοντας λόγο για να πιστεύει ότι το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή/και ο εξοπλισμός ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή/και άλλο αντικείμενο ανάλογα με την περίπτωση, χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, για σκοπούς διευκόλυνσης της λειτουργίας ή/και επί καθημερινής βάσης λειτουργίας μη αδειοδοτημένου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που θα έπρεπε να ήτο αδειοδοτημένα σύμφωνα με το Μέρος 8 του παρόντος Νόμου,

(γ) παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γνωρίζοντας, ή έχοντας λόγο για να πιστεύει, ότι η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας στο εν λόγω πρόσωπο διευκολύνει τη λειτουργία ή/και την επί καθημερινής βάσης λειτουργία μη αδειοδοτημένου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που θα έπρεπε να ήτο αδειοδοτημένα σύμφωνα με το Μέρος 8 του παρόντος Νόμου.

(6) Πρόσωπο το οποίο-

(α) αποστέλλει δια δημόσιου δικτύου επικοινωνιών, μήνυμα ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο είναι κατάφωρα προσβλητικό ή/και άσεμνου ή αισχρού ή απειλητικού χαρακτήρα, ή

(β) αποστέλλει δια δημόσιου δικτύου επικοινωνιών, με σκοπό την πρόκληση ενόχλησης, παρενόχλησης ή/και άσκοπης ανησυχίας σε άλλο πρόσωπο, μήνυμα, το οποίο γνωρίζει ότι είναι ψευδές ή/και χρησιμοποιεί επίμονα για τον πιο πάνω σκοπό δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700).

(7) Πρόσωπο, που χρησιμοποιεί οποιαδήποτε συσκευή, είτε αυτή είναι συσκευή ραδιοεπικοινωνιών είτε όχι, για σκοπούς παρεμβολής σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850), ή και στις δύο αυτές ποινές.

(8) Πρόσωπο που είναι αδειοδοτημένη επιχείρηση, ή εργοδοτούμενο από αδειοδοτημένη επιχείρηση, ή που απασχολείται υπό οποιαδήποτε ιδιότητα από οποιαδήποτε αδειοδοτημένη επιχείρηση, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700), ή και στις δύο αυτές ποινές αν κατά παράβαση του καθήκοντος αυτού,

(α) παρεμποδίζει ή/και παρακωλύει την αποστολή, μεταφορά ή/και παράδοση οποιουδήποτε μηνύματος σύμφωνα με το Άρθρο 98 του παρόντος Νόμου,

(β) εσκεμμένα τροποποιεί ή/και παρεμβαίνει στο περιεχόμενο οποιουδήποτε μηνύματος σύμφωνα με το Άρθρο 99 του παρόντος Νόμου, ή/και

(γ) εσκεμμένα αναχαιτίζει οποιοδήποτε μήνυμα ή/και εσκεμμένα αποκαλύπτει ή/και χρησιμοποιεί το περιεχόμενο οποιουδήποτε μηνύματος, ή οποιασδήποτε πληροφορίας ή/και εγγράφου που σχετίζεται με το περιεχόμενο οποιουδήποτε μηνύματος, ή/και με ζητήματα δημοσίας φύσης ή/και τα προσωπικά στοιχεία οποιουδήποτε προσώπου σύμφωνα με το Άρθρο 99 του παρόντος Νόμου.

(9) (α) Πρόσωπο που εγκαθιστά ή εμπορεύεται στην Κυπριακή αγορά οιονδήποτε τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό για το σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιασθεί, εκτός εάν ο τερματικός εξοπλισμός συμμορφώνεται με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Άρθρο 78, σύμφωνα με το Άρθρο 77, διαπράττει ποινικό αδίκημα.

(β) Σε πρόσωπο που καταδικάζεται για διάπραξη ποινικού αδικήματος σύμφωνα με την παράγραφο (2), δύναται να επιβληθεί φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή αμφότερα.

(10) Πρόσωπο που αφαιρεί, καταστρέφει και/ή προκαλεί βλάβη είτε με δόλο είτε άλλως, σε οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και/ή εγκαταστάσεις και/ή εξοπλισμό διαπράττει ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το Άρθρο 95 του παρόντος Νόμου.

(11) Πρόσωπο το οποίο χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους Διατάγματος ή Απόφασης που εκδίδεται από τον Επίτροπο δυνάμει του παρόντος Νόμου είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850) ή καις τις δύο αυτές ποινές σύμφωνα με το Άρθρο 29 του παρόντος Νόμου.