Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων του Διευθυντή ΤΗΕ σε σχέση με το ραδιοεξοπλισμό

80Β.(1) Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 80 και των σχετικών αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 αποτελούν  αρμοδιότητα του Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο οποίος ενεργεί βάσει των εξουσιών που του παρέχονται από τις διατάξεις των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002.

(2) Η εποπτεία της αγοράς σε σχέση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου  (2) του άρθρου 80, διενεργείται από τον Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002.