Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων του Διευθυντή ΤΗΜΥ σε σχέση με το ραδιοεξοπλισμό

80Α.(1) Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 80 και των σχετικών αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 αποτελούν ΤΗΜΥ σε σχέση  αρμοδιότητα του Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, με το ραδιοεξοπλισμό. ο οποίος ενεργεί βάσει των εξουσιών που του παρέχονται από τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου του 2002.

(2) Η εποπτεία της αγοράς σε σχέση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 80, διενεργείται από τον Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου του 2002.

(3) Μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των Κανονισμών που αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 80, και των σχετικών αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 αποτελούν αρμοδιότητα του Διευθυντή, Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο οποίος ενεργεί βάσει των εξουσιών που του παρέχονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των σχετικών Κανονισμών.