Αρμοδιότητα του Επιτρόπου σε ορισμένες κατηγορίες ραδιοεξοπλισμού

81. Ο Επίτροπος είναι αρμόδιος  για τον  ραδιοεξοπλισμό ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων  που κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε να πληροί τις ακόλουθες ουσιώδεις απαιτήσεις:

(α) Nα διαλειτουργεί με εξαρτήματα, ιδίως με κοινού τύπου φορτιστές·

(β) να διαλειτουργεί μέσω δικτύων με άλλο ραδιοεξοπλισμό·

(γ) να μπορεί να συνδεθεί με διεπαφές κατάλληλου τύπου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

(δ) να μη βλάπτει το δίκτυο, ούτε η λειτουργία του να  κάνει κατάχρηση των πόρων του δικτύου με αποτέλεσμα τη μη αποδεκτή υποβάθμιση της υπηρεσίας·

(ε) να ενσωματώνει διασφαλίσεις για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας των χρηστών και του συνδρομητή·

(στ) να υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες που εξασφαλίζουν την προστασία από απάτη.

(ζ) να υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης·

(η) να υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες για να διευκολύνεται η χρήση του από χρήστες με αναπηρία·

(θ) να υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες για να εξασφαλίζεται ότι η εγκατάσταση του λογισμικού στον ραδιοεξοπλισμό είναι δυνατή μόνον όταν έχει αποδειχθεί η συμμόρφωση του συνδυασμού του ραδιοεξοπλισμού και του λογισμικού.