Διαδικασία για ομοιόμορφη ρυθμιστική πρακτική

50Β.-(1) Όταν σχεδιαζόμενο μέτρο αποσκοπεί στην επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρέωσης φορέα εκμετάλλευσης, κατ’ εφαρμογή των προαναφερόμενων άρθρων, η Επιτροπή δύναται, εντός της περιόδου του ενός μηνός που προβλέπεται στο άρθρο 50Α του παρόντος Νόμου, να γνωστοποιήσει στον Επίτροπο και στον BEREC τους λόγους για τους οποίους, είτε θεωρεί ότι το σχέδιο μέτρου δημιουργεί φραγμούς στην ενιαία αγορά, είτε αμφισβητεί σοβαρά τη συμβατότητά του με τη νομοθεσία της Ένωσης.

(2) Εάν η ένσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά στον ορισμό της σχετικής αγοράς σε περίπτωση που αυτή δεν συμπίπτει με τις σχετικές αγορές, που περιλαμβάνονται στη σχετική σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή στην ανάλυση του καθεστώτος του ανταγωνισμού  στη  σχετική  αγορά, τότε ο Επίτροπος δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια στη βάση των αποτελεσμάτων της εξέτασης της σχετικής αγοράς για περίοδο δύο (2) μηνών, εντός της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει τον Επίτροπο με αιτιολογημένη θέση κατά πόσο αυτή επιθυμεί την απόσυρση της πρότασης του Επιτρόπου όπως αυτή εκφράζεται στο έγγραφο κοινοποίησης ή κατά πόσο αυτή αποφάσισε την απόσυρση των ενστάσεών της, αναφορικά με το περιεχόμενο του εγγράφου κοινοποίησης. Στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητήσει την απόσυρση του εγγράφου κοινοποίησης, ο Επίτροπος θα πρέπει να αποσύρει ή να τροποποιήσει το έγγραφο κοινοποίησης εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Σε περίπτωση τροποποίησης, ο Επίτροπος οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν την εκ νέου κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(3) Εάν η ένσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά στις ρυθμιστικές υποχρεώσεις που ο Επίτροπος εισηγείται στο έγγραφο κοινοποίησης να επιβάλει ή να αποσύρει, τότε ο Επίτροπος δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια στη βάση των αποτελεσμάτων της εξέτασης της σχετικής αγοράς για περίοδο τριών (3) μηνών, εντός της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώσει τον Επίτροπο με αιτιολογημένη θέση για τις ενστάσεις της.

(4) Κατά την περίοδο των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στο εδάφιο (3), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο BEREC και ο Επίτροπος συνεργάζονται στενά με στόχο την εξεύρεση του καταλληλότερου και αποτελεσματι-κότερου μέτρου, υπό το πρίσμα των στόχων του παρόντος Νόμου, λαμβάνοντας ταυτόχρονα δεόντως υπόψη τις απόψεις των φορέων της αγοράς και την ανάγκη να εξασφαλισθεί η εφαρμογή ομοιόμορφης ρυθμιστικής πρακτικής στην εσωτερική αγορά.

(5) Εντός έξι (6) εβδομάδων από την έναρξη της αναφερόμενης τρίμηνης (3) περιόδου, ο BEREC γνωμοδοτεί, αποφασίζοντας με πλειοψηφία των μελών του, σχετικά με την αναφερόμενη στο εδάφιο (3) ένσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά πόσο το σχέδιο μέτρου πρέπει να τροποποιηθεί ή να αποσυρθεί και, εφόσον απαιτείται, καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις προς το σκοπό αυτό.  Η γνωμοδότηση αυτή αιτιολογείται και δημοσιοποιείται.

(6) Εάν στη γνωμοδότησή του ο BEREC συμμερίζεται τις σοβαρές αμφιβολίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεργάζεται στενά με τον Επίτροπο για την εξεύρεση του καταλληλότερου και αποτελεσματικότερου μέτρου.  Πριν την εκπνοή της τρίμηνης περιόδου, ο Επίτροπος δύναται:

(α) να τροποποιήσει ή να αποσύρει το ρυθμιστικό μέτρο έχοντας λάβει ιδιαιτέρως υπόψη την ένσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και τη γνώμη και τις συστάσεις του BEREC·

(β) να διατηρήσει το ρυθμιστικό μέτρο.

(7) Σε περίπτωση που ο BEREC δεν  συμμερίζεται τις σοβαρές αμφιβολίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή δεν γνωμοδοτεί ή σε περίπτωση που ο Επίτροπος τροποποιεί ή διατηρεί το σχέδιο μέτρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται, εντός ενός (1) μηνός από την εκπνοή της τρίμηνης (3) περιόδου, και έχοντας λάβει ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώμη του BEREC, εφόσον έχει αυτός γνωμοδοτήσει:

(α) να εκδώσει σύσταση απαιτώντας από τον Επίτροπο να τροποποιήσει ή να αποσύρει το σχέδιο μέτρου, περιλαμβανομένων συγκεκριμένων προτάσεων προς τον σκοπό αυτό, και  εκθέτοντας τους λόγους στη βάση των οποίων αιτιολογείται η σύστασή της, ιδίως σε περίπτωση που ο BEREC δεν συμμερίζεται τις σοβαρές αμφιβολίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή

(β) να λάβει απόφαση με την οποία αίρει τις αναφερθείσες επιφυλάξεις της.

(8) Εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της σύστασης ή την άρση των επιφυλάξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Επίτροπος κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον BEREC το μέτρο το οποίο υιοθετεί.  Η εν λόγω χρονική περίοδος δύναται να παραταθεί προκειμένου να δοθεί στον Επίτροπο η ευχέρεια να διοργανώσει δημόσια διαβούλευση, εάν κρίνει ότι χρειάζεται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 50 του παρόντος Νόμου.

(9) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος αποφασίσει να μην τροποποιήσει ή αποσύρει το σχέδιο μέτρου, παρέχει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για την ενέργειά του αυτή.

(10) Ο Επίτροπος δύναται να αποσύρει το προτεινόμενο σχέδιο μέτρου σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

(11) Εάν με την εκπνοή της περιόδου του ενός (1) μηνός, που αναφέρεται στο άρθρο 50Α του παρόντος νόμου, δεν υπάρξει κοινοποίηση σχολίων εκ μέρους της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Επίτροπος δύναται να εγκρίνει το μέτρο, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του BEREC ή άλλης  Ρυθμιστικής Αρχής κράτους μέλους.