Ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

50Α.-(1) Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του, βάσει του παρόντος Μέρους, ο Επίτροπος συνεργάζεται και διαβουλεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων κρατών μελών.

(2) Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας ο Επίτροπος, αφού ολοκληρώσει τη Δημόσια Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη όπως προνοείται στο άρθρο 50 του παρόντος Νόμου και εφόσον  προτίθεται  να  επιβάλει,  να  αποσύρει  ή να μην εισαγάγει ρυθμιστικά μέτρα τα οποία εμπίπτουν στις πρόνοιες των άρθρων 47, 48, 49, 53 και 55 του παρόντος Νόμου και επηρεάζουν το  εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, κοινοποιεί τα αποτελέσματα της εξέτασης αγοράς και την αιτιολογία, στην οποία βασίζεται η επιλογή του, σε σχέση με την επιβολή, απόσυρση ή μη εισαγωγή ρυθμιστικών μέτρων, ταυτόχρονα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και στις Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων κρατών μελών.

(3) Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του, βάσει του παρόντος Μέρους, ο Επίτροπος ακολουθεί μηχανισμό κοινοποίησης, ως εκάστοτε υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(4) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο BEREC και οι Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων κρατών μελών δύνανται να κοινοποιήσουν σχόλια επί του εγγράφου κοινοποίησης στον Επίτροπο, εντός περιόδου ενός (1) μηνός, από την ημερομηνία που τους αποστάληκε το έγγραφο κοινοποίησης.

(5) Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει συστάσεις που έχουν ως σκοπό να αποκλείσουν εμπόδια στην Εσωτερική Αγορά, ο Επίτροπος λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις συστάσεις αυτές και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε απόκλιση από αυτές.