Προσιτότητα τιμολογίων

114. (1) Ο Επίτροπος παρακολουθεί την εξέλιξη και το επίπεδο των λιανικών τιμολογίων των υπηρεσιών, οι οποίες διατίθενται στο κοινό και εμπίπτουν στο πεδίο της ορισθείσας Καθολικής Υπηρεσίας, όπως προβλέπεται βάσει των Άρθρων 110-113 του παρόντος Νόμου, από πρόσωπο ή πρόσωπα καθορισμένες βάσει του Άρθρου 109 του παρόντος Νόμου, ιδίως σε σχέση με τις εθνικές τιμές καταναλωτή και το μέσο εισόδημα.

(2) Υπό το πρίσμα των εθνικών συνθηκών, ο Επίτροπος μπορεί, με Διάταγμα κατόπιν διαβούλευσης με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, να προσδιορίζει τις υποχρεώσεις προσώπου ή προσώπων που έχουν καθορισθεί βάσει του Άρθρου 109 του παρόντος Νόμου προκειμένου να διασφαλίζει ότι το εν λόγω πρόσωπο ή πρόσωπα παρέχουν τιμολογιακές επιλογές ή δέσμες τιμολογίων για τους καταναλωτές, οι οποίες είναι διαφορετικές από τους συνήθεις εμπορικούς όρους. Οι εν λόγω τιμολογιακές επιλογές σχεδιάζονται ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα άτομα με χαμηλό εισόδημα ή με ειδικές κοινωνικές ανάγκες δεν αποκλείονται από την πρόσβαση ή τη χρήση της διαθέσιμης στο κοινό τηλεφωνικής υπηρεσίας.

(3) Ο Επίτροπος μπορεί, κατόπιν διαβούλευσης με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων να απαιτεί από πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν καθορισθεί βάσει του Άρθρου 109 του παρόντος Νόμου, να εφαρμόζει ειδικές τιμολογιακές επιλογές ή κοινά τιμολόγια στο σύνολο της γεωγραφικής επικράτειας της Κύπρου, ή να συμμορφώνεται με ανώτατα όρια τιμών ή με την απαίτηση γεωγραφικής στάθμισης των τιμών, υπό το πρίσμα των εθνικών συνθηκών.

(4) Οι όροι συστήματος για την παροχή ειδικών τιμολογιακών επιλογών και/ή κοινών τιμολογίων, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής στάθμισης, είναι πλήρως διαφανείς και εφαρμόζονται σύμφωνα με την αρχή της αμεροληψίας. Αποτελεί ευθύνη του προσώπου ή των προσώπων που καθορίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 109 του παρόντος Νόμου να δημοσιεύουν τους όρους αυτούς σε τουλάχιστον δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, τριάντα (30) ημέρες πριν τεθούν σε ισχύ, καθώς και στο σχετικό δικτυακό τόπο του καθορισμένου προσώπου ή προσώπων. Σε περίπτωση που ο Επίτροπος θεωρεί ότι ένα σύστημα δε συνάδει με την παρούσα παράγραφο, δύναται να απαιτεί την τροποποίηση ή ανάκληση του συγκεκριμένου συστήματος.

(5) Ο Επίτροπος δύναται να προτείνει στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, πέραν των τιμολογιακών επιλογών που απαριθμούνται στο εδάφιο (3) του παρόντος Άρθρου, την παροχή εναλλακτικής ή επιπρόσθετης στήριξης προς του καταναλωτές που προσδιορίζονται ως έχοντες χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες.