Συστηματοποίηση και δημοσίευση προδιαγραφών εξοπλισμού τερματικών

88Δ.(1) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι θα συστηματοποιηθούν και θα δημοσιευτούν οποιεσδήποτε προδιαγραφές του εξοπλισμού τερματικών οι οποίες πρόκειται να συνδεθούν, άμεσα ή έμμεσα, με το δημόσιο δίκτυο.

(2) Ο Επίτροπος γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σχέδια των εν λόγω προδιαγραφών, σύμφωνα με τον περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμο του 2002.