Έλεγχος της εφαρμογής των προδιαγραφών

88Ε. Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι, ο έλεγχος της εφαρμογής των προδιαγραφών που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 88Δ, πραγματοποιείται από φορέα ανεξάρτητο από τις δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.