Υποβολή έκθεσης από τον Επίτροπο

88ΣΤ. Στο τέλος κάθε έτους ο Επίτροπος υποβάλλει έκθεση, η οποία επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκτιμήσει αν τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 88Α έως 88ΣΤ.