Απόκτηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας και παρεμφερή θέματα

89.-(1) ∆εόντως εξουσιοδοτημένοι παροχείς δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών δύνανται να αποκτούν ακίνητη ιδιοκτησία για τους σκοπούς οποιασδήποτε από τις δραστηριότητές τους βάσει του παρόντος Νόμου, και σε περίπτωση ιδιοκτησίας που δεν καθίσταται δυνατό να αποκτηθεί συμβατικά, αυτή δύναται να αποκτηθεί δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε σε ισχύ νόμου περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας.

(2) Παροχείς που αναφέρονται στο εδάφιο(1) ανωτέρω, ή πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο εγγράφως προς τούτο από αυτούς μπορούν, κατά πάντα εύλογο χρόνο, να εισέρχονται σε οποιαδήποτε γη και, κατόπιν προηγούμενης είκοσι τετράωρης γραπτής ειδοποίησης στον κάτοχο, να εισέρχονται σε οποιαδήποτε κτίρια και εκεί να προβαίνουν σε πράξεις ή έργα τα οποία είναι ευλόγως αναγκαία για σκοπούς επιθεώρησης, εξέτασης ή έρευνας, προκαταρκτικώς ή συναφώς με την άσκηση οποιασδήποτε λειτουργίας που δυνάμει του παρόντος Νόμου αποτελεί λειτουργία παροχέα δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(3) Οι παροχείς θα καταβάλλουν αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (11) του παρόντος άρθρου, για οποιαδήποτε προσωπική βλάβη ή για ζημιά προκληθείσα από την είσοδο ή από την διενέργεια πράξεων ή έργων δυνάμει του εδαφίου (2).

(4) Για σκοπούς εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας σε σχέση με οποιοδήποτε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παροχέας δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο εγγράφως προς τούτο από τον παροχέα, δύναται, με συγκατάθεση του κατόχου ακίνητης ιδιοκτησίας, ή δια συμφωνίας και την καταβολή συμφωνημένου ποσού, αφού δώσει προηγουμένως είκοσι τεσσάρων ωρών γραπτή ειδοποίηση στον εν λόγω κάτοχο της ακίνητης ιδιοκτησίας, να εισέλθει σ΄ αυτή και να προβεί σε όλες τις αναγκαίες εργασίες και εγκαταστάσεις, και δύναται κατά την εκτέλεση αυτών, να κόψει ή κλαδέψει δέντρα, να μετακινήσει φυτεία, φράκτες, ξηρότοιχους ή άλλα πράγματα, ως ήθελε είναι αναγκαίο για το σκοπό.

(5) Σε σχέση με τυχόν καταστροφή ή ζημιά σε οποιαδήποτε περιουσία κατά την εκτέλεση των αναφερομένων στο εδάφιο (4) εργασιών και εγκαταστάσεων, θα καταβάλλεται αποζημίωση στον ιδιοκτήτη της περιουσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (11) του παρόντος άρθρου.

(6) Σε περίπτωση που δεν παρέχεται συγκατάθεση, ή δεν επέρχεται συμφωνία μεταξύ παροχέα και κατόχου αναφορικά με την είσοδο ή το ύψος του καταβλητέου ποσού, όπως διαλαμβάνεται στο εδάφιο (4), ο παροχέας δικαιούται να αποταθεί στο ∆ικαστήριο με αίτηση, το οποίο, αφού λάβει υπόψη και ζυγίσει από τη μια το δυσμενή επηρεασμό και από την άλλη το όφελος που θα προκύψει για τα εμπλεκόμενα μέρη σε περίπτωση που επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η είσοδος στην ακίνητη ιδιοκτησία, ανάλογα με την περίπτωση, αποφασίζει κατά πόσο θα επιτρέψει ή όχι την εν λόγω είσοδο καθορίζοντας σε περίπτωση που επιτρέπει την είσοδο, ποσό αποζημίωσης.

(7) Κατά τη λήψη απόφασης περί της έκτασης του δυσμενούς επηρεασμού και του οφέλους που θα προκύψει, το ∆ικαστήριο λαμβάνει υπόψη όλες τις περιστάσεις και την αρχή ότι ουδείς δύναται να στερείται παραλόγως της πρόσβασης σε δίκτυο και/ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(8) Για σκοπούς εκτέλεσης εργασιών και εγκαταστάσεων σε σχέση με οποιοδήποτε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παροχέας δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή οποιοδήποτε δεόντως εξουσιοδοτημένο εγγράφως προς τούτο από τον παροχέα πρόσωπο, δύναται κατόπιν γραπτής έγκρισης ή άδειας από αρμόδια αρχή δυνάμει του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου, να διανοίξει ή να σκάψει οποιοδήποτε δρόμο και να τοποθετήσει οποιαδήποτε εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και μπορεί, να μεταβάλει τη θέση οποιουδήποτε σωλήνα εξαιρουμένου κυρίως σωλήνα για την προμήθεια νερού, κατόπιν ειδοποίησης είκοσι τεσσάρων ωρών σε οποιοδήποτε κάτοχο οικίας, που θα επηρεασθεί.

(9) Δρόμος που διανοίγεται ή σκάπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (8), επαναφέρεται προσωρινά άμεσα από τον παροχέα και αποκαθίσταται από την αρμόδια αρχή ή/και τον παροχέα στην προτέρα αυτού κατάσταση,  σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις των αδειών που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 96, με έξοδα και δαπάνες του παροχέα, ο οποίος έχει επίσης υποχρέωση να  απομακρύνει άμεσα όλα τα απορρίμματα που δυνατόν να έχουν προκύψει από την εκσκαφή και διάνοιξη του δρόμου.

(10) Εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών που τοποθετείται ή κατασκευάζεται επί, πάνω από, κατά μήκος, δια μέσου ή κάτω από οποιοδήποτε δρόμο, τοποθετείται ή κατασκευάζεται κατά τρόπο που δεν διακόπτει, παρακωλύει, ή παρεμβαίνει στη διέλευση στο δρόμο.

(11) Εάν δεν συμφωνηθεί το ποσό αποζημίωσης, που είναι καταβλητέο κατά τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (3) και (5), αυτό καθορίζεται από δύο διαιτητές, εκ των οποίων ο ένας διορίζεται από τον παροχέα και ο άλλος από το άλλο ενδιαφερόμενο μέρος και σε περίπτωση που δεν επέρχεται συμφωνία μεταξύ των εν λόγω διαιτητών, το ποσό της καταβλητέας αποζημίωσης καθορίζεται από το Επαρχιακό ∆ικαστήριο που έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ περί ∆ικαστηρίων Νόμους.