Εξουσία επιθεώρησης

90. Για σκοπούς επιθεώρησης ή επισκευής οποιουδήποτε δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή εγκαταστάσεων και μηχανημάτων ή για άλλον πρέποντα λόγο, ο παροχέας, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο γραπτώς προς τούτο από τον παροχέα, δύναται κατά πάντα εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε οποιαδήποτε γη, σπίτια, ή κτήρια στα οποία τέτοιες εγκαταστάσεις ή μηχανήματα έχουν εγκατασταθεί, εγκαθίστανται ή θα εγκατασταθούν.