Υποχρέωση διαφάνειας

56.- (1) Ο Επίτροπος δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 και 55 του παρόντος Νόμου, να επιβάλλει σε φορείς εκμετάλλευσης υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά στη διασύνδεση και/ή στην πρόσβαση, βάσει των οποίων απαιτείται από τους φορείς εκμετάλλευσης να δημοσιοποιούν συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως πληροφορίες λογιστικής φύσεως, τεχνικές προδιαγραφές, χαρακτηριστικά δικτύου, όρους και προϋποθέσεις παροχής και χρήσης, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε όρων περιορισμού στην πρόσβαση ή στη χρήση υπηρεσιών ή/και εφαρμογών, εφόσον κάτι τέτοιο επιτρέπεται από την εθνική ή/και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και τιμές.

(2) Ειδικότερα σε περίπτωση που ένας φορέας εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση αμεροληψίας, ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί από τον εν λόγω φορέα εκμετάλλευσης να δημοσιεύει υπόδειγμα προσφοράς υπηρεσίας, το οποίο πρέπει να είναι επαρκώς αναλυτικό, να περιγράφει τις σχετικές προσφορές διαχωρισμένες ανά στοιχείο καθώς και τους όρους πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα δεν υποχρεούνται να πληρώνουν για ευκολίες που δεν είναι αναγκαίες για τη ζητούμενη υπηρεσία.

(3) Εφόσον ένας φορέας εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση παροχής χονδρικής πρόσβασης σε υποδομή δικτύου και τις σχετικές διευκολύνσεις, ο Επίτροπος διασφαλίζει τη δημοσίευση υποδείγματος προσφοράς υπηρεσίας πρόσβασης, η οποία περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που καθορίζονται στην εκάστοτε Απόφαση αναφορικά με τον ορισμό σχετικής αγοράς, την ανάλυση αγοράς και την επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) στη σχετική Αγορά Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

(4) Ο Επίτροπος δύναται με απόφασή του να-

(α) καθορίζει περαιτέρω και αναλυτικά τις πληροφορίες που πρέπει να διατίθενται και τις απαιτούμενες λεπτομέρειες που πρέπει να περιλαμβάνει το υπόδειγμα προσφοράς υπηρεσίας των εδαφίων (2) και (3), καθώς και τον τρόπο δημοσίευσής του από το φορέα εκμετάλλευσης∙

(β) επιβάλλει τροποποιήσεις στο περιεχόμενο του υποδείγματος προσφοράς υπηρεσίας των εδαφίων (2) και (3) με στόχο την εκπλήρωση υποχρεώσεων που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(5) Ο Επίτροπος εκδίδει διάταγμα με το οποίο καθορίζει τη διαδικασία επιβολής τροποποιήσεων στο υπόδειγμα προσφοράς υπηρεσίας.