Υποχρέωση διαφάνειας

56.- (1) Ο Επίτροπος δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 και 55 του παρόντος Νόμου, να επιβάλλει σε φορείς εκμετάλλευσης υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά στη διασύνδεση και/ή στην πρόσβαση, βάσει των οποίων απαιτείται από τους φορείς εκμετάλλευσης να δημοσιοποιούν συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως πληροφορίες λογιστικής φύσεως, τεχνικές προδιαγραφές, χαρακτηριστικά δικτύου, όρους και προϋποθέσεις παροχής και χρήσης καθώς και τιμές.

(2) Ειδικότερα σε περίπτωση που ένας φορέας εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση αμεροληψίας, ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί από τον εν λόγω φορέα εκμετάλλευσης να δημοσιεύει υπόδειγμα προσφοράς υπηρεσίας, το οποίο πρέπει να είναι επαρκώς αναλυτικό, να περιγράφει τις σχετικές προσφορές διαχωρισμένες ανά στοιχείο καθώς και τους όρους πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα δεν υποχρεούνται να πληρώνουν για ευκολίες που δεν είναι αναγκαίες για τη ζητούμενη υπηρεσία.

(3) Εφόσον ένας φορέας εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο μέσω στρεπτού ζεύγους μεταλλικών αγωγών και των σχετικών διευκολύνσεων, ο Επίτροπος διασφαλίζει τη δημοσίευση υποδείγματος προσφοράς αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, η  οποία περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  της 7ης Μαρτίου 2002,  σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση),  όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας.

(4) Ο Επίτροπος δύναται με απόφασή του να-

(α) καθορίζει περαιτέρω και αναλυτικά τις πληροφορίες που πρέπει να διατίθενται και τις απαιτούμενες λεπτομέρειες που πρέπει να περιλαμβάνει το υπόδειγμα προσφοράς υπηρεσίας των εδαφίων (2) και (3), καθώς και τον τρόπο δημοσίευσής του από το φορέα εκμετάλλευσης∙

(β) επιβάλλει τροποποιήσεις στο περιεχόμενο του υποδείγματος προσφοράς υπηρεσίας των εδαφίων (2) και (3) με στόχο την εκπλήρωση υποχρεώσεων που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(5) Ο Επίτροπος εκδίδει διάταγμα με το οποίο καθορίζει τη διαδικασία επιβολής τροποποιήσεων στο υπόδειγμα προσφοράς υπηρεσίας.