Υποχρέωση διαφάνειας

56. (1) Ο Επίτροπος δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 49 του παρόντος Νόμου, να επιβάλει σε φορείς εκμετάλλευσης υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά στη διασύνδεση και/ή την πρόσβαση, βάσει των οποίων απαιτείται από τους φορείς εκμετάλλευσης να δημοσιοποιούν συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως πληροφορίες λογιστικής φύσεως, τεχνικές προδιαγραφές, χαρακτηριστικά δικτύου, όρους και προϋποθέσεις παροχής και χρήσης καθώς και τιμές.

(2) Ειδικότερα στην περίπτωση που ένας φορέας εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση αμεροληψίας, ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί από τον εν λόγω φορέα εκμετάλλευσης να δημοσιεύει Υπόδειγμα Προσφοράς Υπηρεσίας,. Το Υπόδειγμα Προσφοράς Υπηρεσίας, είναι επαρκώς αναλυτικό, περιγράφει τις σχετικές προσφορές διαχωρισμένες ανά στοιχείο καθώς και τους όρους πρόσβασης ή διασύνδεσης συμπεριλαμβανομένων των τιμών, προκειμένου τα πρόσωπα να μην πληρώνουν για ευκολίες που δεν είναι αναγκαίες για τη ζητούμενη υπηρεσία.

(3) Το Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης υποβάλλεται στον Επίτροπο, ο οποίος δύναται, μεταξύ άλλων, να επιβάλλει τροποποιήσεις με Διάταγμα για την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος νόμου. Οι εξουσίες του Επιτρόπου σχετικά με τον καθορισμό του περιεχομένου και των απαιτήσεων σχετικά με το περιεχόμενο του Υποδείγματος Προσφοράς Διασύνδεσης καθορίζονται σε σχετικό Διάταγμα.

(4) Εφόσον ένας φορέας εκμετάλλευσης υπέχει υποχρέωση παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο μέσω στρεπτού ζεύγους μεταλλικών αγωγών και των σχετικών διευκολύνσεων, ο Επίτροπος θα διασφαλίζει τη δημοσίευση Προσφοράς Αναφοράς για τους Αδεσμοποίητους Τοπικούς Βρόχους, η οποία περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που ορίζονται σε σχετικό Διάταγμα του Επιτρόπου. Οι εξουσίες του Επιτρόπου αναφορικά με τον καθορισμό του περιεχομένου και των απαιτήσεων σχετικά με τις προβλέψεις της Προσφοράς Αναφοράς για Αδεσμοποίητους Τοπικούς Βρόχους αναλύονται επίσης στο ανωτέρω διάταγμα.

(5) Ο Επίτροπος δύναται με Απόφασή να καθορίζει αναλυτικά τις πληροφορίες που πρέπει να διατίθενται, τις απαιτούμενες λεπτομέρειες και τον τρόπο δημοσίευσης κάθε Υπόδειγμα/Προσφορά Αναφοράς, Διασύνδεσης/Πρόσβασης για συγκεκριμένη μορφή πρόσβασης.

(6) Ο Επίτροπος εκδίδει Διάταγμα με το οποίο καθορίζεται η διαδικασία επιβολής τροποποιήσεων στο Υπόδειγμα/Προσφορά Αναφοράς, Διασύνδεσης/Πρόσβασης.