Παροχέας καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών

120.-(1) Το Κυπριακό Ταχυδρομείο καθορίζεται δια του παρόντος ως ο παροχέας καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Κύπρο.

(2) Ο Επίτροπος απαιτεί, πλην υπό περιστάσεις ή γεωγραφικές συνθήκες τις οποίες θεωρεί εξαιρετικές, ότι το Κυπριακό Ταχυδρομείο, ως ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, παρέχει καθολική υπηρεσία ταχυδρομικών υπηρεσιών παντού ανά την Κύπρο.

(3) Ο Επίτροπος πληροφορεί το κοινό αναφορικά με την ταυτότητα του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και απαιτεί από τον τελευταίο να του παρέχει πληροφορίες σε σχέση με υπηρεσίες που αποτελούν την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και διασφαλίζει ότι αυτός παρέχει πληροφορίες στο κοινό σχετικά με τις εν λόγω υπηρεσίες που παρέχει, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους γενικούς όρους πρόσβασης στις υπηρεσίες, τις τιμές των εν λόγω υπηρεσιών καθώς επίσης τις ποιοτικές προδιαγραφές των σχετικών υπηρεσιών. Ο Επίτροπος δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η/και στο διαδίκτυο, τις πληροφορίες που αναφέρονται πιο πάνω και αφορούν την ενημέρωση του κοινού.

(4) Ο Επίτροπος γνωστοποιεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την ταυτότητα του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.