Καθολική Υπηρεσία Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

119Β. (1) Η ελάχιστη δέσμη των ταχυδρομικών υπηρεσιών που αποτελούν την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία περιλαμβάνει:

(α) Ελάχιστα σημεία πρόσβασης με βάση τις ανάγκες των χρηστών, τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και τις κοινωνικές συνθήκες∙

(β) μια τουλάχιστον παράδοση, πλην εξαιρετικών περιστάσεων ή ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών,  κάθε εργάσιμη ημέρα για τουλάχιστον πέντε ημέρες εβδομαδιαίως, ταχυδρομικών αντικειμένων, περιλαμβανομένων δεμάτων βάρους μέχρι δύο και είκοσι χιλιογράμμων αντίστοιχα, στην οικία ή στα υποστατικά κάθε προσώπου, ή σε τέτοια ευπροσδιόριστα σημεία ή άλλως πως ως ο Επίτροπος εγκρίνει από καιρού εις καιρό·

(γ) μια τουλάχιστον περισυλλογή, πλην εξαιρετικών περιστάσεων ή ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών, κάθε εργάσιμη ημέρα για τουλάχιστον πέντε ημέρες εβδομαδιαίως, από κάθε σημείο πρόσβασης ταχυδρομικών αντικειμένων και δεμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο (α):

Νοείται ότι τυχόν εξαιρετικές περιστάσεις ή παρεκκλίσεις που αναγνωρίζονται από τον Επίτροπο κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε όλες τις κανονιστικές αρχές με επιμέλεια του Επιτρόπου∙

(δ) παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, αποτελούμενων από την περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων και δεμάτων που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ), σε τιμές προσιτές και ομοιόμορφες παντού στη Δημοκρατία, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 124 του παρόντος Νόμου, με τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών ρυθμίσεων με απόφαση του Επιτρόπου για την κατ’ οίκον διανομή δεμάτων·

(ε) παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας συστημένων και ασφαλισμένων ταχυδρομικών αντικειμένων, σε ομοιόμορφες τιμές παντού στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι η καθολική υπηρεσία, όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο, περιλαμβάνει τόσο τις εθνικές όσο και τις διασυνοριακές υπηρεσίες.

(2) Η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης παρέχεται δωρεάν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης.