Ορισμός παροχέα καθολικής υπηρεσίας

119Α.  Με διάταγμα του Υπουργού και αφού προηγουμένως ενημερωθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, ορίζεται ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που παρέχει την καθολική υπηρεσία στο σύνολο της Δημοκρατίας και ο οποίος επιλέγεται είτε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης είτε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου. Η ανάθεση της καθολικής υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της αναλογικότητας.