Άδεια παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

121.-(1) Ο Επίτροπος θέτει στην άδεια του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, τους όρους που απαιτείται όπως πληροί η καθολική υπηρεσία και οι οποίοι θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

(α) συμμόρφωση της υπηρεσίας προς τις βασικές απαιτήσεις,

(β) παροχή των ίδιων υπηρεσιών σε όλους τους χρήστες υπό παρόμοιες συνθήκες,

(γ) διαθεσιμότητα της υπηρεσίας χωρίς οποιασδήποτε μορφή διάκρισης, και ειδικά χωρίς διακρίσεις επί τη βάσει πολιτικών, θρησκευτικών και/ή ιδεολογικών λόγων,

(δ) αδιάκοπη και συνεχή υπηρεσία, για κάθε εργάσιμη μέρα και όχι για λιγότερο των πέντε ημερών εβδομαδιαίως, εκτός σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι η καθολική υπηρεσία εξελίσσεται σύμφωνα με τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών.