Ουσιώδεις απαιτήσεις και αρμοδιότητες άλλων αρχών

80.(1) Ο ραδιοεξοπλισμός κατασκευάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται-

(α) H προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων, καθώς και η προστασία της περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων των στόχων που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η οποία υιοθετείται και εφαρμόζεται με τους εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου του 2002, όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας, αλλά χωρίς την επιβολή ορίου τάσης,

(β) επαρκές επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας όπως ορίζεται στις διατάξεις των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμών του 2016, όπως αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (α).

(2) Ο ραδιοεξοπλισμός κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε αφενός να χρησιμοποιεί αποδοτικά το ραδιοφάσμα και αφετέρου να υποστηρίζει την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, προκειμένου να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές.