Διαφάνεια και δημοσίευση πληροφοριών / ποιότητα υπηρεσιών

70. (1) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι διατίθενται στο κοινό, ιδίως σε όλους τους καταναλωτές, διαφανείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες τιμές και τιμολόγια, καθώς και τους τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση τηλεφωνικών υπηρεσιών διαθέσιμων στους κοινούς χρήστες και τους καταναλωτές. Το εύρος των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει της παρούσης παραγράφου ορίζεται σε σχετικό Διάταγμα.

(2) Ο Επίτροπος απαιτεί από την επιχείρηση που παρέχει δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο ή/και δημόσια διαθέσιμες τηλεφωνικές υπηρεσίες, να δημοσιεύει με κατάλληλο τρόπο, τις λεπτομέρειες που ο Επίτροπος καθορίζει ως κατάλληλες. Ο τρόπος δημοσίευσης καθορίζεται κατά περιόδους από τον Επίτροπο, ο οποίος έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει κατά πόσον αρμόζει να ζητήσει τις σχετικές πληροφορίες από τις σχετικές επιχειρήσεις προκειμένου να επιτραπεί στον Επίτροπο να δημοσιεύσει ο ίδιος τις λεπτομέρειες, και κατά πόσον η διάθεση των σχετικών πληροφοριών μέσω ιστοσελίδας της επιχείρησης ή του Γραφείου, ανάλογα με την περίπτωση, συνιστά κατάλληλη δημοσίευση σύμφωνα με το παρόν Άρθρο.

(3) Ο Επίτροπος, με όποιον τρόπο κρίνει ο ίδιος καταλληλότερο, ενθαρρύνει την παροχή πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου που επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες, στο μέτρο του εφικτού, και στους καταναλωτές να προβαίνουν σε ανεξάρτητη αξιολόγηση του κόστους των εναλλακτικών τρόπων χρήσης, παραδείγματος χάριν μέσω διαδοχικής καθοδήγησης.

(4) Ο Επίτροπος δύναται επίσης να απαιτεί από μια επιχείρηση που παρέχει δημοσίως διαθέσιμες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών να δημοσιεύει συγκριτικές, επαρκείς και ενημερωμένες πληροφορίες για τους τελικούς χρήστες αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών του. Πρόσωπο υποχρεούται να παρέχει τις πληροφορίες αυτές εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή προς τον Επίτροπο πριν τη δημοσίευσή τους.

(5) Η επιχείρηση συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση που της επιβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (4) του παρόντος Άρθρου εντός εύλογης προθεσμίας που τίθεται από τον Επίτροπο.

(6) Ο Επίτροπος, πριν τον προσδιορισμό υποχρεώσεων δυνάμει του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις που εκφράζονται σε αυτόν, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το ζήτημα της ποιότητας υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται σε σχετικό Διάταγμα ως περιγράφεται στο Άρθρο 26 του παρόντος Νόμου.

(7) Για τους σκοπούς του εδαφίου (4) του παρόντος Άρθρου, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι τελικοί χρήστες έχουν πρόσβαση σε κατανοητές, συγκρίσιμες και εύχρηστες πληροφορίες, ο Επίτροπος, όπου το κρίνει κατάλληλο, δύναται να ορίζει, μεταξύ άλλων, την ποιότητα των παραμέτρων υπηρεσιών που πρέπει να μετρηθούν καθώς και το περιεχόμενο, τη μορφή και τον τρόπο της δημοσίευσης των πληροφοριών βάσει της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39(6) του παρόντος Νόμου.