Σύναψη σύμβασης και περιεχόμενο αυτής

69.-(1) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι όταν οι καταναλωτές και άλλοι τελικοί χρήστες που επιθυμούν να καταστούν συνδρομητές υπηρεσιών παροχής σύνδεσης σε δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή/και  διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον το ζητήσουν, έχουν δικαίωμα σύναψης σύμβασης με επιχείρηση ή επιχειρήσεις που παρέχουν τη σύνδεση ή/και τις υπηρεσίες αυτές.

(2) Η σύμβαση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιέχει με σαφή και κατανοητό τρόπο και σε ευκόλως προσβάσιμη μορφή τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) τα στοιχεία και τη διεύθυνση του φορέα παροχής δημοσίου δικτύου επικοινωνιών ή/και δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

(β) τις παρεχόμενες υπηρεσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται ειδικότερα πληροφορίες, αναφορικά με:

(i) το αν παρέχεται πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος και τυχόν περιορισμοί όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης,

(ii) τυχόν άλλους όρους που περιορίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες και εφαρμογές ή/και τη χρήση τους, όπου, βάσει του εθνικού δικαίου και σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, επιτρέπεται η ύπαρξη τέτοιων όρων,

(iii) τα ελάχιστα επίπεδα ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, ιδίως η προθεσμία της αρχικής σύνδεσης και, κατά περίπτωση, άλλες παράμετροι της ποιότητας της υπηρεσίας,

(iv) τυχόν μεθόδους που εφαρμόζει η επιχείρηση για τη μέτρηση και τη διαχείριση της κίνησης, προκειμένου να αποφεύγεται η φόρτωση ή  η υπερφόρτωση ζεύξης δικτύου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι μέθοδοι αυτοί θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα της υπηρεσίας,

(v) τις μορφές των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των πελατών, καθώς και οι δυνατότητες επαφής με τις υπηρεσίες αυτές,

(vi) τυχόν περιορισμούς που επιβάλλονται από τον παροχέα όσον αφορά τη χρήση του παρεχόμενου τερματικού εξοπλισμού·

(γ) εφόσον υπάρχει υποχρέωση παροχής υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου, τις επιλογές του συνδρομητή σχετικά με το εάν τα προσωπικά του δεδομένα θα περιληφθούν σε κατάλογο συνδρομητών και το είδος αυτών των δεδομένων·

(δ) τις λεπτομέρειες των τιμών και των τιμολογίων, τα μέσα με τα οποία δύναται να αποκτώνται επικαιροποιημένες πληροφορίες για όλα τα ισχύοντα τιμολόγια και τέλη συντήρησης, τις προσφερόμενες μεθόδους πληρωμής και κάθε διαφορά κόστους που οφείλεται στη μέθοδο πληρωμής·

(ε) τη διάρκεια της σύμβασης, και όρους για την ανανέωση και την καταγγελία των υπηρεσιών και της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων:

(i) κάθε ελάχιστου ορίου χρήσης που απαιτείται για να επωφεληθεί κανείς από όρους προσφορών,

(ii) κάθε επιβάρυνσης για τη φορητότητα αριθμών και άλλων αναγνωριστικών,

(iii) κάθε επιβάρυνσης λόγω λήξης της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους για την ανάκτηση του τερματικού εξοπλισμού·

(στ) κάθε ρύθμιση για αποζημίωση και επιστροφή χρημάτων, σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας·

(ζ) τον τρόπο κίνησης των διαδικασιών επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Μέρους 7 του παρόντος Νόμου·

(η) τη μορφή των μέτρων που ενδέχεται να λάβει η επιχείρηση ως απάντηση σε περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια ή την ακεραιότητα, ή σε απειλές και τρωτά σημεία.

(3) Ο Επίτροπος δύναται επίσης να απαιτήσει από τον παροχέα όπως η σύμβαση περιλαμβάνει πληροφορίες από αρμόδιες κυβερνητικές αρχές, οι οποίες αφορούν στη χρήση υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για παράνομες ενέργειες ή για την κυκλοφορία επικίνδυνου περιεχομένου, καθώς και σε σχέση με τα μέτρα προφύλαξης εναντίον κινδύνων που απειλούν την προσωπική ασφάλεια του χρήστη, την ιδιωτική του ζωή και προσωπικά στοιχεία, όπως προνοείται στο άρθρο 70(4) του παρόντος Νόμου.

(4) Πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες σύνδεσης σε δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή/και διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ειδοποιεί, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία εφαρμογής οποιασδήποτε προτεινόμενης τροποποίησης στους συμβατικούς όρους, τους συνδρομητές της υπηρεσίας αυτής -

(α) σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση στους όρους της σύμβασης για την εν λόγω υπηρεσία, και

(β) σχετικά με το δικαίωμα τους να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς κυρώσεις, εφόσον δεν αποδέχονται την τροποποίηση.

(5) Ο Επίτροπος δύναται με Διάταγμά του να ορίσει τη μορφή του εγγράφου, τον τρόπο ειδοποίησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη συμμόρφωση των παρόχων με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (4).

(6) Οι πρόνοιες του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη μέτρων προστασίας του καταναλωτή που παρέχονται δυνάμει της σχετικής Κυπριακής Νομοθεσίας περί Προστασίας των Καταναλωτών, όπως εκάστοτε ισχύει.

(7) Ο Επίτροπος δύναται με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος άλλων προσώπων, και ιδιαίτερα οποιασδήποτε ομάδας που εκπροσωπεί τελικούς χρήστες και/ή καταναλωτές, να αναθεωρεί όρους και προϋποθέσεις συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προϋποθέσεις για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης ή/και οποιωνδήποτε διακανονισμών επιστροφής καταβληθέντων και δύναται με Απόφαση ή Διάταγμα να απαιτεί από Οργανισμούς την τροποποίηση τέτοιων όρων ή/και προϋποθέσεων.

(8) Πριν απαιτήσει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις δυνάμει του εδαφίου (7), ο Επίτροπος ενημερώνει γραπτώς τον ενδιαφερόμενο Οργανισμό, ότι πρόκειται να αναθεωρήσει τις αναφερόμενες στο εν λόγω εδάφιο συμβάσεις, όρους και προϋποθέσεις και περί των τυχόν ανησυχιών του, και τον καλεί να υποβάλει παραστάσεις εντός καθορισμένης προθεσμίας, όχι μικρότερης των 15 ημερών από την ημερομηνία της γραπτής ενημέρωσης·