Συμβάσεις τελικών χρηστών

69. (1) Πρόσωπο που παρέχει σε καταναλωτές και/ή τελικούς χρήστες σύνδεση ή πρόσβαση ή σύνδεση και πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο παρέχει αυτά σύμφωνα με έγγραφη σύμβαση.

(2) Η σύμβαση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου ορίζει, μεταξύ άλλων: -

(α) τα στοιχεία και τη διεύθυνση του φορέα παροχής·

(β) τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το παρεχόμενο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών, καθώς και το χρόνο της αρχικής σύνδεσης·

(γ) τους τύπους παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης·

(δ) τις λεπτομέρειες των τιμών και των τιμολογίων και τα μέσα με τα οποία δύναται να αποκτώνται ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των τιμολογίων και των τελών συντήρησης που ισχύουν·

(ε) τη διάρκεια της σύμβασης, και τους όρους για την ανανέωση και την καταγγελία των υπηρεσιών και της σύμβασης·

(στ) κάθε ρύθμιση για αποζημίωση και επιστροφή σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας και

(ζ) τον τρόπο κίνησης των διαδικασιών επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Μέρους 7 του παρόντος Νόμου.

(3) Σε περίπτωση που συνάπτεται μια σύμβαση μεταξύ ενός τελικού χρήστη και ενός παροχέα υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πέραν των φορέων παροχής σύνδεσης ή/και πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, η σύμβαση αυτή θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο εδάφιο (2) του παρόντος Άρθρου.

(4) Πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου ή ο παροχέας υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αναφέρεται στο εδάφιο (3) της παρούσας ενότητας, ειδοποιεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία εφαρμογής οποιασδήποτε προτεινόμενης τροποποίησης στους συμβατικούς όρους, να ειδοποιεί τους συνδρομητές της υπηρεσίας αυτής

(α) σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση στους όρους της σύμβασης για την εν λόγω υπηρεσία, και

(β) σχετικά με το δικαίωμά τους να καταγγέλλουν τις συμβάσεις χωρίς κυρώσεις εφόσον δεν αποδέχονται την τροποποίηση.

(5) Ο συνδρομητής που αναφέρεται στην παράγραφο (4) του παρόντος Άρθρου δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση με την επιχείρηση ή τον παροχέα, χωρίς κυρώσεις, εφόσον δεν αποδέχεται μια προτεινόμενη τροποποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή.

(6) Οι παράγραφοι του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη μέτρων προστασίας του καταναλωτή που παρέχονται δυνάμει της Οδηγίας 97/7/EΚ και της Οδηγίας 93/13/EΚ, και δυνάμει της σχετικής Κυπριακής Νομοθεσίας περί Προστασίας των Καταναλωτών, όπως εκάστοτε ισχύει.

(7) Ο Επίτροπος δύναται με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος άλλων προσώπων, και ιδιαίτερα οποιασδήποτε ομάδας που εκπροσωπεί τελικούς χρήστες και/ή καταναλωτές, να αναθεωρεί τους όρους και προϋποθέσεις συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και τις προϋποθέσεις για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης ή/και οποιωνδήποτε διακανονισμών επιστροφής καταβληθέντων και δύναται με Απόφαση ή Διάταγμα να απαιτεί από Οργανισμούς την τροποποίηση τέτοιων όρων ή/και προϋποθέσεων.

(8) Πριν απαιτήσει οποιεσδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις δυνάμει του εδαφίου (7) πιο πάνω, ο Επίτροπος ενημερώνει γραπτώς τον ενδιαφερόμενο Οργανισμό, ότι πρόκειται να αναθεωρήσει τις αναφερόμενες στο εν λόγω εδάφιο συμβάσεις, όρους και προϋποθέσεις και περί των τυχών ανησυχιών του, και τον καλεί να υποβάλει παραστάσεις εντός καθορισμένης προθεσμίας και πάντως όχι μεγαλύτερη των 15 ημερών από την ημερομηνία της γραπτής ενημέρωσης.