Έκταση δικαιωμάτων βασικών χρηστών

68.-(1) Τα δικαιώματα που παρέχονται στους οικιακούς και μη οικιακούς τελικούς χρήστες και συνδρομητές, βάσει του παρόντος Μέρους, δεν εξαρτώνται από τον καθορισμό προσώπου ή προσώπων με σημαντική ισχύ στην αγορά, βάσει των όρων του Μέρους 9 του παρόντος Νόμου.

(2) Τα δικαιώματα που παρέχονται στους τελικούς χρήστες και συνδρομητές βάσει του παρόντος Μέρους είναι επιπρόσθετα αυτών που προέρχονται από την εφαρμογή των προνοιών του παρόντος Νόμου στο Μέρος 15 για την καθολική υπηρεσία.