Γενικές Αρχές

68. (1) Ο παρών Νόμος επιδιώκει να παρέχει δικαιώματα στους τελικούς χρήστες και συνδρομητές τηλεφωνικών δικτύων και υπηρεσιών και σε ορισμένες περιπτώσεις και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που αποσκοπούν στη συμπλήρωση των δικαιωμάτων που παρέχονται με άλλο τρόπο βάσει γενικών μέτρων προστασίας των καταναλωτών. Η σειρά δικαιωμάτων που παρέχονται σε τελικούς χρήστες και συνδρομητές βάσει του παρόντος Μέρους του Νόμου αποσκοπεί στο να τους παρέχει υποτυπώδη συμβατικά δικαιώματα ειδικά στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ένα επίπεδο ελευθερίας στην επιλογή του παροχέα υπηρεσιών.

(2) Τα δικαιώματα που παρέχονται στους τελικούς χρήστες και συνδρομητές βάσει του παρόντος Μέρους δεν εξαρτώνται από τον καθορισμό προσώπου ή προσώπων ως εχουσών Σημαντική Ισχύ στην Αγορά, βάσει των όρων του Μέρους 9 του παρόντος Νόμου.

(3) Τα δικαιώματα που παρέχονται στους τελικούς χρήστες και συνδρομητές βάσει του παρόντος Μέρους είναι επιπρόσθετα σε αυτά για τα οποία μπορούν να λάβουν τα ευεργετήματα της Καθολικής Υπηρεσίας δυνάμει των διατάξεων του Μέρους 15 του παρόντος Νόμου.