Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον πράξεων του Επιτρόπου

158. Οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση ή διάταγμα του Επιτρόπου θα υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος.