Ευθύνη Επιτρόπου, Βοηθού Επιτρόπου και προσωπικού του Γραφείου

159. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή/και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Αποφάσεων ή/και Διαταγμάτων, ο Επίτροπος, Βοηθός Επίτροπος και τα μέλη του προσωπικού του Γραφείου, δεν υπέχουν ευθύνη για οτιδήποτε έγινε ή παραλείφθηκε ή λέχθηκε, ή για οποιαδήποτε γνώμη την οποία εξέφρασαν, ή έκθεση ή άλλο έγγραφο που ετοίμασαν, κατά την καλόπιστη άσκηση των καθηκόντων τους, και των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους, δυνάμει του παρόντος Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού διαταγμάτων.