Περιουσιακά στοιχεία του Γραφείου σε περίπτωση που παύει να υφίσταται Επίτροπος

157. Σε περίπτωση, που παύει για οποιοδήποτε λόγο να υφίσταται το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Γραφείου περιέρχονται στο Κράτος.