Χορήγηση ειδικών αδειών

128. (1) Ειδικές άδειες για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών χορηγούνται από τον Επίτροπο σύμφωνα με το εκάστοτε πλαίσιο γενικής πολιτικής που καθορίζεται από τον Υπουργό.

(2) Ο Επίτροπος χορηγεί ειδική άδεια για την εξασφάλιση παροχής καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών και δύναται πρόσθετα να χορηγεί άδειες, μόνο υπό τη μορφή ειδικής άδειας, οι οποίες καλύπτουν ταχυδρομικές υπηρεσίες άλλες από τις καθ΄ αποκλειστικότητα εντός της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και οι οποίες θα εξασφαλίζουν-

(α) το απόρρητο της αλληλογραφίας,

(β) την ασφάλεια του ταχυδρομικού δικτύου όσον αφορά τις μεταφορές επικίνδυνων αγαθών,

(γ) την προστασία δεδομένων,

(δ) την προστασία του περιβάλλοντος και

(ε) τον περιφερειακό σχεδιασμό.

(3) Ο Επίτροπος θα διασφαλίζει ότι πρόσωπα που προσφέρουν ταχυδρομικές υπηρεσίες εκτός της καθολικής υπηρεσίας, υπό τη μορφή γενικής εξουσιοδότησης και εκτός των ταχυδρομικών υπηρεσιών που αναφέρονται στο Άρθρο 127(2), συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις περί εγγραφής, που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.