Υποχρέωση εξασφάλισης άδειας

127.-(1) Ουδείς ιδρύει ή/και λειτουργεί ταχυδρομικό δίκτυο ή/και παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες, εκτός εάν είναι εξουσιοδοτημένος προς τούτο με  άδεια, υπό τη μορφή Γενικής Εξουσιοδότησης ή/και Ειδικής Άδειας  χορηγούμενης από τον Επίτροπο, τηρουμένων, στην περίπτωση της ειδικής άδειας του παροχέα καθολικής υπηρεσίας, των διατάξεων του άρθρου 119Α.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), οι ακόλουθες ταχυδρομικές υπηρεσίες δεν υπόκεινται σε άδεια:

(α) η μεταφορά και παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων προσωπικά από τον ίδιο τον αποστολέα ή από φίλο ή γνωστό του αποστολέα ή από μη εμπορικό αγγελιαφόρο χωρίς αμοιβή που δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα, ή με άλλα παρόμοια μέσα,

(β) η μεταφορά και παράδοση επίσημων δικαστικών εγγράφων,

(γ) [διαγράφεται],

(3) Ο Επίτροπος δύναται με διάταγμα να ορίσει και άλλες υπηρεσίες για την παροχή των οποίων δεν θα απαιτείται άδεια, νοουμένου ότι δεν υπάγονται στην καθολική υπηρεσία.