Αρχές που διέπουν την παροχή άδειας

129. Ο Επίτροπος θα διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες που διέπουν την παροχή αδειών είναι διαφανείς, χωρίς διακρίσεις, αναλογικές και βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια.

(2) Σε περίπτωση μη έγκρισης αίτησης για παραχώρηση άδειας, ο Επίτροπος οφείλει:

(α) να ενημερώσει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο για τους λόγους απόρριψης,

(β) να παρέχει στον αιτητή την ευκαιρία να δείξει λόγους για τους ποίους θα έπρεπε να χορηγηθεί η άδεια,

(γ) να δύναται, αφού λάβει υπόψη τους αναφερόμενους στην παράγραφο (β) λόγους, να χορηγήσει την άδεια, υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, τις οποίες κρίνει αναγκαίες,

(δ) να δύναται κατόπιν εξέτασης των λόγων που αναφέρονται στην παράγραφο (β) να επιβεβαιώσει την απόφασή του, περίπτωση κατά την οποία ο αιτούμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο.

(3) Ο Επίτροπος δεν θέτει όρους σε οποιαδήποτε άδεια, άλλους από τους καθοριζόμενους σε Διάταγμα.

(4) Ο Επίτροπος δύναται να αρνείται τη χορήγηση άδειας, σε κάθε περίπτωση που α) αυτό είναι προς το δημόσιο συμφέρον, (β) αυτό είναι προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας (γ) η αίτηση για χορήγηση άδειας δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις διαδικασίες για την χορήγηση αδειών.