Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης και ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης

101Α.-(1) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι όλοι οι τελικοί χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών κοινόχρηστων τηλεφώνων που προσφέρουν δημόσια διαθέσιμη υπηρεσία τηλεφωνίας, έχουν τη δυνατότητα να καλούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ατελώς και χωρίς χρήση οποιουδήποτε μέσου πληρωμής, χρησιμοποιώντας τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» καθώς και κάθε άλλο εθνικό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης που είναι πιθανό να ορίζεται.

(2) Ο Επίτροπος, μετά από διαβούλευση με τον Υπουργό, τους φορείς υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εξασφαλίζει ότι οι παροχείς υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη  διενέργεια εξερχόμενων εθνικών κλήσεων προς αριθμούς του Σχεδίου Τηλεφωνικής Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

(3) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι παροχείς υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη διενέργεια κλήσεων προς αριθμούς του Σχεδίου Τηλεφωνικής Αριθμοδότησης της Κυπριακής   Δημοκρατίας,  διαθέτουν προς  τις αρμόδιες αρχές που διαχειρίζονται τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης, τις απαιτούμενες πληροφορίες που αφορούν στον εντοπισμό του καλούντος, ευθύς ως η κλήση ληφθεί από την αρμόδια αρχή, χωρίς χρέωση.

(4) Ο Επίτροπος θέτει και αναθεωρεί, όποτε το κρίνει απαραίτητο, με σχετικό Διάταγμα, κριτήρια αναφορικά με το επίπεδο ακρίβειας και αξιοπιστίας της πληροφόρησης σε σχέση με τη γεωγραφική θέση του καλούντα, μετά από σχετική διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.