Υποχρέωση παροχέων για διάθεση πληροφοριών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

101Α. Οι παροχείς δικτύων ή και υπηρεσιών σταθερών και κινητών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται όπως διαθέτουν πληροφορίες προς τις αρμόδιες δυνάμει οποιουδήποτε νόμου αρχές, για την αντιμετώπιση περιστατικών εκτάκτου ανάγκης, για τον εντοπισμό του καλούντος.