Ένδειξη της ταυτότητας και περιορισμός της αναγνώρισης της καλούσας και συνδεδεμένης γραμμής

102.-(1) Όταν παρέχεται ένδειξη ταυτότητας της καλούσας γραμμής, ο καλών χρήστης θα έχει την δυνατότητα με απλά μέσα και ατελώς, να εμποδίζει αυτή τη λειτουργία ανά κλήση. Ο καλών συνδρομητής θα έχει τη δυνατότητα αυτή ανά γραμμή.

(2) Όταν παρέχεται ένδειξη ταυτότητας της καλούσας γραμμής, ο καλούμενος συνδρομητής, θα έχει την δυνατότητα με απλά μέσα και ατελώς εφόσον κάνει περιορισμένη χρήση αυτής της λειτουργίας, να εμποδίζει την ένδειξη ταυτότητας της καλούσας γραμμής για τις εισερχόμενες κλήσεις.

(3) ΄Οταν παρέχεται ένδειξη ταυτότητας της καλούσας γραμμής και η ένδειξη αυτή γίνεται πριν από την αποκατάσταση της κλήσης ο καλούμενος συνδρομητής θα έχει τη δυνατότητα, με απλά μέσα, να μην δέχεται την εισερχόμενη κλήση όταν ο καλών χρήστης ή συνδρομητής δεν έχει επιτρέψει την ένδειξη της ταυτότητας της καλούσας γραμμής.

(4) Όταν παρέχεται ένδειξη ταυτότητας της συνδεδεμένης γραμμής, ο καλούμενος συνδρομητής θα έχει τη δυνατότητα να απαλείφει, με απλά μέσα και ατελώς, την ένδειξη της ταυτότητας της συνδεδεμένης γραμμής στον καλούντα χρήστη.

(5) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται και καθ’ όσον αφορά κλήσεις από την Κύπρο προς άλλες χώρες, εκτός των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4) εφαρμόζονται και για εισερχόμενες κλήσεις που προέρχονται από άλλες χώρες εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6)΄Οταν παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας καλούσας ή/και συνδεδεμένης γραμμής, τα πρόσωπα ενημερώνουν το κοινό σχετικά, όπως επίσης και για τις δυνατότητες που ορίζονται στα εδάφια (1), (2), (3), (4) και (5).