Εξαιρέσεις

103.-(1) Ο Επίτροπος θα διασφαλίζει ότι υπάρχουν διαφανείς διαδικασίες που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο ο παροχέας σταθερού και κινητού δικτύου ή/και υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών μπορεί να εξουδετερώνει την δυνατότητα -

(α) της μη αναγραφής της καλούσας γραμμής επί προσωρινής βάσης, κατόπιν αιτήσεως συνδρομητή που ζητεί τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων, οπόταν τα δεδομένα που περιέχουν την αναγνώριση της ταυτότητας του καλούντος συνδρομητή αποθηκεύονται και είναι διαθέσιμα από το Πρόσωπο σε πρόσωπα, τα οποία κατονομάζονται από τον Επίτροπο, και

(β) της απάλειψης της ένδειξης της ταυτότητας της καλούσας γραμμής και της προσωρινής άρνησης ή έλλειψης συγκατάθεσης ενός συνδρομητή ή χρήστη για την επεξεργασία δεδομένων θέσης ανά γραμμή, για καθορισμένα πρόσωπα που ασχολούνται με τις κλήσεις άμεσης επέμβασης, όπως οι αστυνομικές αρχές, οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι κλήσεις προς τις υπηρεσίες άμεσης επέμβασης απαντώνται και διεκπεραιώνονται δεόντως.