Διαδικασία διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα Κράτη Μέλη

50. (1) Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του βάσει του παρόντος Μέρους, ο Επίτροπος θα διαβουλεύεται, όπως ενδείκνυται, με οποιονδήποτε αρμόδιο φορέα βάσει του εκάστοτε Νόμου εν ισχύ αναφορικά με την προστασία του ανταγωνισμού.

(2) Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του βάσει του παρόντος κεφαλαίου, ο Επίτροπος θα συνεργάζεται με άλλες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών (ERG), με σκοπό την ελαχιστοποίηση την πιθανότητα αποκλίσεων στην προσέγγιση μεταξύ διαφορετικών Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών που θα διακινδύνευε το στόχο της εναρμόνισης στην κοινή αγορά. Ο μηχανισμός διαβούλευσης και συνεργασίας που θα εφαρμοστεί από τον Επίτροπο για τη συνεργασία με άλλες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές καθορίζεται με διάταγμα.

(3) Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του βάσει του παρόντος Μέρους, ο Επίτροπος θα συνεργάζεται και θα διαβουλεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να εκτελεί αποτελεσματικά το εποπτικό ρόλο που απαιτείται από αυτήν δυνάμει του Κοινοτικού δικαίου αναφορικά με τις λειτουργίες που θα εκτελούνται από τον Επίτροπο δυνάμει του παρόντος μέρους, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

(α) γνωστοποίηση ρυθμιστικών μέτρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρέχοντας σε αυτή επαρκή χρόνο προκειμένου να γνωστοποιήσει στον Επίτροπο τις απόψεις της επί των σχεδίων ρυθμίσεων

(β) γνωστοποίηση πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σοβαρές αμφιβολίες αναφορικά με την συμμόρφωση του σχεδίου ρυθμίσεως με το κοινοτικό δίκαιο

(γ) γνωστοποίηση πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητήσει διευκρινίσεις επί των στοιχείων της αγοράς ή των αναλύσεων που διεξήχθησαν από τον Επίτροπο κατά την εκτέλεση των λειτουργιών του δυνάμει του παρόντος Μέρους

(δ) κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της τελικής απόφασης που λαμβάνεται σε συνδυασμό με οποιαδήποτε λειτουργία που εκτελείται από τον Επίτροπο βάσει του παρόντος Μέρους, συμπεριλαμβανομένων των επωνυμιών των προσώπων που καθορίσθηκαν ως έχοντα Σημαντική Ισχύ στην Αγορά και των υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν σε αυτά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχετικά με τις κοινοποιήσεις και τις δημοσιεύσεις οι οποίες τίθενται στο Άρθρα 36(2) της οδηγίας 2002/22/ΕΚ. Ο τρόπος και η μορφή συνεργασίας και διαβούλευσης δυνάμει του παρόντος Άρθρου καθορίζεται με σχετικό διάταγμα.

(4) Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του βάσει του παρόντος Μέρους, ο Επίτροπος θα ακολουθήσει το μηχανισμό κοινοποίησης που καθορίζεται με Διάταγμα, όταν επιδιώκει να ασκήσει το δικαίωμα υιοθέτησης προσωρινών μέτρων δυνάμει του εδαφίου (7) του Άρθρου 49 του παρόντος Νόμου.

(5) Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του βάσει του παρόντος Μέρους, ο Επίτροπος υποχρεούται να διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ένα κατάλληλο στάδιο της εξέτασης και για κατάλληλη χρονική περίοδο πριν την υιοθέτηση μέτρων σχετικά με τον ορισμό αγοράς, την ανάλυση αγοράς ή την επιλογή κανονιστικών υποχρεώσεων. Οι όροι και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν από τον Επίτροπο θα τίθενται σε σχετικό Διάταγμα ως περιγράφεται στο Άρθρο 26 του παρόντος Νόμου.