Επιλογή διορθωτικών ρυθμίσεων

49. (1) Ο εντοπισμός προσώπου ή προσώπων που έχουν Σημαντική Ισχύ σε μια σχετική αγορά, ατομικά ή συλλογικά οδηγεί στην επιλογή από τον Επίτροπο μιας εύλογης διορθωτικής ρύθμισης ή ρυθμίσεων, οι οποίες θα είναι αναλογικές για τους ακόλουθους στόχους:

(α) προώθηση του ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών με τους ακόλουθους τρόπους:

(i) εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων χρηστών, αποκομίζουν το μέγιστο όφελος όσον αφορά την επιλογή, την τιμή και την ποιότητα·

(ii) εξασφαλίζοντας ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ούτε περιορισμός του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

(iii) ενθαρρύνοντας αποτελεσματικές επενδύσεις ως προς την υποδομή και υποστηρίζοντας την καινοτομία, και (δδ) ενθαρρύνοντας την αποτελεσματική χρήση και εξασφαλίζοντας την ουσιαστική διαχείριση των πόρων αριθμοδότησης, και

(β) συμβολή στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς μέσω, μεταξύ άλλων: (αα) της άρσης των τελευταίων εμποδίων στην παροχή δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συναφών ευκολιών και υπηρεσιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

(i) της ενθάρρυνσης της σύστασης και της ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων και της διαλειτουργικότητας πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, και διατερματικής δυνατότητας διασύνδεσης·

(ii) της εξασφάλισης ότι, σε παρόμοιες περιπτώσεις, δεν γίνεται διάκριση στην αντιμετώπιση των προσώπων που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και

(iii) της συνεργασίας μεταξύ τους και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του BEREC, κατά διαφανή τρόπο, ώστε να εξασφαλίζονται, η ανάπτυξη μιας συνεπούς κανονιστικής πρακτικής και η συνεπής εφαρμογή των νομικών υποχρεώσεων δυνάμει του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Κατά την επιλογή της κατάλληλης κανονιστικής ρύθμισης ή ρυθμίσεων για την επίτευξη της διατήρησης του αποτελεσματικού ανταγωνισμού, ο Επίτροπος λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη το επιθυμητό της τεχνολογικής ουδετερότητας του αποτελέσματος των κανονιστικών ρυθμίσεων.

(3) Όπου η διαπίστωση έλλειψης αποτελεσματικού ανταγωνισμού σχετίζεται με αποτυχία της αγοράς αναφορικά με τις υποχρεώσεις πρόσβασης ή διασύνδεσης που εμπίπτουν στο πεδίο των Άρθρων 56-61 του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος θα επιβάλλει μία ή περισσότερες από τις ρυθμίσεις που παρατίθενται στις διατάξεις αυτές και αναλύονται στο Μέρος 10, με την επιφύλαξη του εδαφίου (3) του άρθρου 53 του παρόντος Νόμου.

(4) Όπου η διαπίστωση έλλειψης αποτελεσματικού ανταγωνισμού σχετίζεται με ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους 11 του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος θα επιβάλει μία ή περισσότερες από τις ρυθμίσεις που παρατίθενται στις διατάξεις αυτές.

(5) [Διαγράφηκε].

(6) [Διαγράφηκε].

(7) [Διαγράφηκε].