Επιλογή διορθωτικών ρυθμίσεων

49. (1) Ο εντοπισμός προσώπου ή προσώπων ως εχουσών Σημαντική Ισχύ σε μια σχετική αγορά θα οδηγεί στην επιλογή από τον Επίτροπο μιας εύλογης διορθωτικής ρύθμισης ή ρυθμίσεων, οι οποίες θα είναι αναλογικές για τους ακόλουθους στόχους:

(α) προώθηση του ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών με τους ακόλουθους τρόπους:

(αα) εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων χρηστών, αποκομίζουν το μέγιστο όφελος όσον αφορά την επιλογή, την τιμή και την ποιότητα·

(ββ) εξασφαλίζοντας ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ούτε περιορισμός του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

(γγ) ενθαρρύνοντας αποτελεσματικές επενδύσεις ως προς την υποδομή και υποστηρίζοντας την καινοτομία, και (δδ) ενθαρρύνοντας την αποτελεσματική χρήση και εξασφαλίζοντας την ουσιαστική διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων και των πόρων αριθμοδότησης, και

(β) συμβολή στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς μέσω, μεταξύ άλλων: (αα) της άρσης των τελευταίων εμποδίων στην παροχή δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συναφών ευκολιών και υπηρεσιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

(ββ) της ενθάρρυνσης της σύστασης και της ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων και της διαλειτουργικότητας πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, και διατερματικής δυνατότητας διασύνδεσης·

(γγ) της εξασφάλισης ότι, σε παρόμοιες περιπτώσεις, δεν γίνεται διάκριση στην αντιμετώπιση των προσώπων που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και

(δδ) της συνεργασίας μεταξύ τους και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά διαφανή τρόπο, ώστε να εξασφαλίζονται, η ανάπτυξη μιας συνεπούς κανονιστικής πρακτικής και η συνεπής εφαρμογή των νομικών υποχρεώσεων δυνάμει του Κοινοτικού δικαίου.

(2) Κατά την επιλογή της κατάλληλης κανονιστικής ρύθμισης ή ρυθμίσεων για την επίτευξη της διατήρησης του αποτελεσματικού ανταγωνισμού, ο Επίτροπος λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη το επιθυμητό της τεχνολογικής ουδετερότητας του αποτελέσματος των κανονιστικών ρυθμίσεων.

(3) Όπου η διαπίστωση έλλειψης αποτελεσματικού ανταγωνισμού σχετίζεται με αποτυχία της αγοράς αναφορικά με τις υποχρεώσεις πρόσβασης ή διασύνδεσης που εμπίπτουν στο πεδίο των Άρθρων 56-61 του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος θα επιβάλλει μία ή περισσότερες από τις ρυθμίσεις που παρατίθενται στις διατάξεις αυτές και αναλύονται στο Μέρος 10.

(4) Όπου η διαπίστωση έλλειψης αποτελεσματικού ανταγωνισμού σχετίζεται με ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους 11 του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος θα επιβάλει μία ή περισσότερες από τις ρυθμίσεις που παρατίθενται στις διατάξεις αυτές και αναλύονται περαιτέρω στο Μέρος 15.

(5) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου ο Επίτροπος κρίνει απαραίτητη την επιβολή σε έναν παροχέα με σημαντική ισχύ στην αγορά υποχρεώσεων που αφορούν στην πρόσβαση ή τη διασύνδεση, εκτός αυτών που ορίζονται στα Άρθρα 56-61 του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος υποβάλλει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εξετάζει την πρόταση του Επιτρόπου σύμφωνα με τους όρους της Οδηγίας 2002/19/ΕΚ.

(6) Όλες οι αποφάσεις που επιβάλλουν μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω ρυθμίσεις θα πρέπει να παρέχουν αιτιολόγηση, ειδικά αναφορικά με την αναλογικότητα των επιλεχθεισών ρυθμίσεων.

(7) Επιπρόσθετα, ο Επίτροπος δύναται να εκδώσει προσωρινή Απόφαση για την προστασία των συμφερόντων των χρηστών σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο εδάφιο (2) του Άρθρου 33 του παρόντος του Νόμου. Για το σκοπό αυτό δύναται να λάβει αναλογικά και προσωρινά μέτρα χωρίς να διαβουλευθεί τις άλλες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές στα Κράτη Μέλη ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπου λαμβάνονται επείγοντα μέτρα βάσει του παρόντος Άρθρου, ο Επίτροπος θα ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις άλλες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές στα Κράτη Μέλη σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, σύμφωνα με τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα που καθορίζεται με διάταγμα. Οι κοινοποιήσεις αυτές πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως από τον Επίτροπο.