Υπολογισμός καθαρού κόστους καθολικής υπηρεσίας

123.-(1) Ο Επίτροπος καθορίζει με διάταγμα τον τρόπο υπολογισμού του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, και αφού ενημερωθεί από το φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας για το καθαρό κόστος που προκύπτει από την υποχρέωση του για παροχή καθολικής υπηρεσίας προχωρεί σε έλεγχο και επαλήθευση.

(2)  Το καθαρό κόστος παροχής της καθολικής υπηρεσίας επιβαρύνει το φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας κατά το μέρος παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός της καθολικής υπηρεσίας - καθώς και τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών με ειδική άδεια κατά το μέρος παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός της καθολικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση μη δραστηριοποίησης οποιουδήποτε φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός της καθολικής υπηρεσίας τότε το καθαρό κόστος παροχής της καθολικής υπηρεσίας θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και κατατίθεται απευθείας στο ταμείο αποζημίωσης που ιδρύεται με βάση το εδάφιο (5).

(3)  Ο επιμερισμός κόστους γίνεται από τον Επίτροπο, με τρόπο διαφανή, αντικειμενικό και ουδέτερο, λαμβάνοντας υπόψη, κατ’ αναλογία, τα ακαθάριστα έσοδα κάθε φορέα που δραστηριοποιείται εντός της καθολικής υπηρεσίας.

(4) Ο Επίτροπος είναι αρμόδιος για τον υπολογισμό και την εξατομίκευση των εισφορών του παρόντος άρθρου για καθένα φορέα παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

(5)  Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ιδρύεται από τον Επίτροπο ταμείο αποζημίωσης εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, το οποίο τυγχάνει διαχείρισης από ανεξάρτητο σώμα, του οποίου τα μέλη διορίζονται από τον Επίτροπο και λειτουργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες σχετικού διατάγματος που εκδίδει ο Επίτροπος.

(6)  Το Ταμείο είναι αρμόδιο για την είσπραξη και την απόδοση στον δικαιούχο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας των αναλογούντων ποσών με την εξαίρεση των εισφορών που επιβαρύνουν το δικαιούχο φορέα, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, τις οποίες ο δικαιούχος φορέας δύναται να συμψηφίζει.

(7)  Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι αρχές της διαφάνειας, της μη διάκρισης και της αναλογικότητας, τηρούνται κατά τη λειτουργία του ταμείου αποζημίωσης και ειδικά κατά τον υπολογισμό και καθορισμό του ύψους των χρηματικών συνεισφορών σε αυτό.  Οι αποφάσεις που λαμβάνονται βασίζονται σε αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια και δημοσιεύονται.

(8)  Το ταμείο αποζημίωσης υπόκειται σε ανεξάρτητο έλεγχο των λογαριασμών του.

(9)  Ο Επίτροπος δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ετησίως, όλες τις συνεισφορές που έχουν γίνει στο ταμείο αποζημίωσης.