Χρηματοδότηση της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας

123.-(1) Σε περίπτωση που, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ο Επίτροπος ικανοποιείται ότι το καθαρό κόστος αυτού ως παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας αποτελεί δυσανάλογο οικονομικό βάρος και ότι υπάρχει καθαρό κόστος στην παροχή καθολικής υπηρεσίας, ο Επίτροπος δύναται να αποφασίσει τον επιμερισμό του καθαρού κόστους της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας με όλες τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί ειδική άδεια, και ακολούθως να ιδρύσει ταμείο αποζημίωσης.

(2) Ο Επίτροπος δύναται να εξειδικεύει δια Διατάγματος τον τρόπο υπολογισμού και κατανομή του κόστους που αναφέρεται στο εδάφιο (1). Το ποσό της εισφοράς κάθε προσώπου θα υπολογίζεται σύμφωνα με την αναλογία του κύκλου εργασιών κάθε μιας στο πεδίο της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

(3) Απαγορεύονται οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις των καθολικών υπηρεσιών εκτός του αποκλειστικού τομέα από έσοδα προερχόμενα από υπηρεσία του αποκλειστικού τομέα, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι είναι απολύτως απαραίτητες για την εκπλήρωση ειδικών υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας που επιβάλλονται στον ανταγωνιστικό τομέα.

(4) Ο Επίτροπος έχει διαβουλεύσεις με τον Υπουργό αναφορικά με τον αναφερόμενο στο εδάφιο (1) επιμερισμό του καθαρού κόστους και διαβουλεύεται ευρέως με αυτούς που δυνατόν να επηρεαστούν, προτού αποφασίσει κατά πόσο το κόστος της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να επιμεριστεί ή όχι.

(5) Ταμείο αποζημίωσης που ιδρύεται από τον Επίτροπο δυνάμει του εδαφίου (1), τυγχάνει διαχείρισης από ανεξάρτητο σώμα, του οποίου τα μέλη διορίζονται από τον Επίτροπο σύμφωνα με τα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και λειτουργεί σύμφωνα με αυτά.

(6) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι αρχές της διαφάνειας , της μη διάκρισης και της αναλογικότητας, τηρούνται κατά την λειτουργία ταμείου αποζημίωσης και κυρίως κατά τον υπολογισμό και καθορισμό του ύψους των χρηματικών συνεισφορών σ΄αυτό.

(7) Το ταμείο αποζημίωσης υπόκειται σε ανεξάρτητο ελεγκτικό έλεγχο των λογαριασμών του.

(8) Ο Επίτροπος δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ετησίως, όλες τις συνεισφορές που έχουν γίνει στο ταμείο αποζημίωσης.