Ταχυδρομικές τιμές και τέλη

124.-(1) Τηρουμένων των όσων προβλέπονται στα Άρθρα 20 (ιη), (23) και (24), ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι τα αναφερόμενα στις εν λόγω διατάξεις τέλη και τιμές -

(α) είναι προσιτά και επιτρέπουν την πρόσβαση του συνόλου των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες,  εφόσον υπάρχουν·

(β) αντικατοπτρίζουν το κόστος και παρέχουν κίνητρα για την αποτελεσματική παροχή καθολικής υπηρεσίας·

(γ) είναι διαφανή και άνευ διακρίσεων∙ και

(δ) είναι ομοιόμορφα παντού ανά την Κύπρο, αλλά και για τις διασυνοριακές υπηρεσίες, όταν παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα ταχυδρομικού αντικειμένου.

(2) Η εφαρμογή ομοιόμορφων τελών και τιμών, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο 1(δ), δεν θα αποκλείει το δικαίωμα του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας να συνάπτει ατομικές συμφωνίες με πελάτες σε ότι αφορά τις τιμές.

(3) Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας δύναται να εφαρμόζει ειδικά τιμολόγια, σύμφωνα με την αρχή του προσανατολισμού ως προς το κόστος, για ορισμένες υπηρεσίες, ενδεικτικά περιλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχονται σε επιχειρήσεις, σε αποστολείς μεγάλων ποσοτήτων αλληλογραφίας χρηστών ή σε φορείς συγκεντρωτικής διαχείρισης της αλληλογραφίας διαφόρων χρηστών.  Στην περίπτωση αυτή, τα τιμολόγια και οι όροι παροχής των υπηρεσιών πρέπει να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής διακρίσεων.  Επίσης, πρέπει να εφαρμόζονται ομοίως, για ισοδύναμες υπηρεσίες, τόσο μεταξύ τρίτων μερών όσο και μεταξύ τρίτων μερών και φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.  Κάθε τέτοιο τιμολόγιο πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών, ιδίως των μεμονωμένων χρηστών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που χρησιμοποιούν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό παρόμοιες συνθήκες.