Ταχυδρομικές τιμές και τέλη

124.-(1) Τηρουμένων των όσων προβλέπονται στα Άρθρα 20 (ιη), (23) και (24), ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι τα αναφερόμενα στις εν λόγω διατάξεις τέλη και τιμές -

(α) είναι προσιτά και επιτρέπουν την πρόσβαση των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες,

(β) θα αντικατοπτρίζουν το κόστος και θα είναι ομοιόμορφα παντού ανά την Κύπρο, και

(γ) θα είναι διαφανή και άνευ διακρίσεων.

(2) Η εφαρμογή ομοιόμορφων τελών και τιμών, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1)(β), δεν θα αποκλείει το δικαίωμα του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας να συνάπτει ατομικές συμφωνίες με πελάτες σε ότι αφορά τις τιμές.

(3) Σε περίπτωση όπου ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας συνάπτει ατομικές συμφωνίες σύμφωνα με το εδάφιο (2), θα σέβεται τις αρχές της διαφάνειας και της μη διάκρισης αναφορικά με τις τιμές και τους σχετικούς όρους των συμφωνιών. Οι τιμές αυτές καθορίζονται λαμβανομένης υπόψη της μείωσης του κόστους που αποφεύγεται, σε σύγκριση με την τυποποιημένη υπηρεσία που καλύπτει το πλήρες φάσμα χαρακτηριστικών που προσφέρονται για τη συλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή μεμονωμένων ταχυδρομικών αντικειμένων. Με τα ίδια τιμολόγια πρέπει να διατίθενται οι υπηρεσίες και σε όσους κάνουν χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό παρόμοιες συνθήκες. Τα ειδικά τιμολόγια και οι σχετικοί όροι ισχύουν τόσο μεταξύ τρίτων μερών όσο και μεταξύ αυτών και του φορέα παροχής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας για ισοδύναμες υπηρεσίες.