Όροι Λειτουργίας βάσει Γενικών Εξουσιοδοτήσεων

39. (1)(α) Ο Επίτροπος καθορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρεί ένας παροχέας δικτύου ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών βάσει της γενικής εξουσιοδότησης. Ο Επίτροπος δύναται να ορίσει ότι ορισμένοι όροι μπορούν να μην εφαρμοσθούν σε φορείς εκμετάλλευσης συγκεκριμένων κατηγοριών ή είδους που λειτουργούν βάσει γενικής εξουσιοδότησης,όπου αυτό αιτιολογείται.

(β) Ο Επίτροπος δύναται να τροποποιεί τους όρους της γενικής εξουσιοδότησης μόνο σε αντικειμενικά αιτιολογημένες περιπτώσεις και με αναλογικό τρόπο. Η πρόθεση της διενέργειας των σχετικών τροποποιήσεων  γνωστοποιείται από τον Επίτροπο με τρόπο που ο ίδιος κρίνει κατάλληλο και  παρέχεται στους ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και των καταναλωτών, επαρκές χρονικό διάστημα, το οποίο, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων, είναι τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων, για να μπορέσουν να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων.

(2) Ο Επίτροπος δύναται με απόφαση να επιβάλλει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υποχρεώσεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο που λειτουργεί υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης:

(α) οικονομικές εισφορές στη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με το Μέρος 15 του παρόντος Νόμου,

(β) διοικητικές επιβαρύνσεις σύμφωνα με το Άρθρο 45 του παρόντος Νόμου,

(γ) διαλειτουργικότητα υπηρεσιών και διασύνδεση δικτύων σύμφωνα με το Μέρος 10 του παρόντος Νόμου,

(δ) προσβασιμότητα αριθμών από το Σχέδιο Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τους τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων όρων σύμφωνα με το Άρθρο 41 του παρόντος Νόμου,

(ε) απαιτήσεις περιβαλλοντικού, χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων και όρων που συνδέονται με την παραχώρηση πρόσβασης ή χρήσης δημόσιων ή ιδιωτικών εκτάσεων και όρων που συνδέονται με τη συνεγκατάσταση και κοινή χρήση ευκολιών σύμφωνα με το Άρθρο 62 και το Μέρος 13 του παρόντος Νόμου και τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτών και συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, οποιωνδήποτε οικονομικών ή τεχνικών εγγυήσεων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των έργων υποδομής,

(στ) Υποχρεώσεις "μεταφοράς σήματος" σύμφωνα με την Οδηγία 2002/22/ΕΚ,

(ζ) προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, ιδίως για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με το Μέρος 14 του παρόντος Νόμου,

(η) κανόνες προστασίας των καταναλωτών, ιδίως για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων όρων, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ανάλογα με την περίπτωση,

(θ) υποχρεώσεις συμμόρφωσης με τους όρους που θέτουν αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας αναφορικά με τη μετάδοση παράνομου περιεχομένου, σύμφωνα με την οδηγία 2000/31/ΕΚ, και ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά και υποχρεώσεις συμμόρφωσης με τους όρους που θέτουν αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας αναφορικά με τη μετάδοση επιβλαβούς περιεχομένου σύμφωνα με το Άρθρο 2(α), παράγραφος 2 της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων,

(ι) πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο πλαίσιο διαδικασίας κοινοποίησης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 του παρόντος Νόμου,

(ια) Δυνατότητα νόμιμης παρακολούθησης σύμφωνα με το Μέρος 14 του παρόντος Νόμου και της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

(ιβ) προδιαγραφή χρήσης σε περίπτωση μείζονος καταστροφής ώστε να εξασφαλίζονται η επικοινωνία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης με τις αρχές και οι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές προς το ευρύ κοινό, διασφαλίζοντας τη διατήρηση της δυνατότητας σύνδεσης

(ιγ) υποχρεώσεις συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις και περιορισμούς για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων που τίθενται δυνάμει των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι (Αρ. 2) του 2004, και οποιωνδήποτε δυνάμει των Νόμων αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, Διαταγμάτων, Αποφάσεων ή άλλων εγγράφων,

(ιδ) υποχρεώσεις πρόσβασης πέραν των προβλεπομένων ρητώς στα Μέρη 10 και 11 του παρόντος Νόμου για τα πρόσωπα που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή στα πρόσωπα που έχουν καθορισθεί να παρέχουν Καθολική Υπηρεσία βάσει των διατάξεων του Μέρους 15 του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις αρχές που τίθενται στο Μέρος 10 του παρόντος Νόμου

(ιε) διατήρηση της ακεραιότητας των δημόσιων δικτύων επικοινωνιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους 10 και 11 του παρόντος Νόμου και του παρόντος Μέρους, μεταξύ άλλων, υποχρεώσεις για την πρόληψη ηλεκτρονικών παρεμβολών μεταξύ δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1989, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

(ιστ) ασφάλεια δικτύων έναντι μη επιτρεπόμενης πρόσβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 14 του παρόντος Νόμου

(ιζ) όροι για τη συμμόρφωση του τερματικού εξοπλισμού, σύμφωνα με το Μέρος 12 του παρόντος Νόμου, και

(ιη) μέτρα προοριζόμενα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα πρότυπα και/ή τις προδιαγραφές που αναφέρονται στoν παρόντα Νόμο και στο Άρθρο 17 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ,

(ιθ) ενδεχόμενες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το πρόσωπο το οποίο αποκτά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατά τη διαδικασία ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής.

(3) Οποιοιδήποτε όροι συνοδεύουν τη γενική εξουσιοδότηση ή η μη εφαρμογή όρων σε ορισμένη κατηγορία ή σε περιγραφόμενη περίπτωση που προσδιορίζεται από τον Επίτροπο θα πρέπει να είναι αντικειμενικά αιτιολογημένοι αναφορικά με την υπηρεσία ή το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αφορά και θα πρέπει να είναι αμερόληπτοι, αναλογικοί και διαφανείς.

(4) Το αδειοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους που συνοδεύουν τη γενική εξουσιοδότηση που είναι εφαρμοστέοι στην περίπτωσή του.

(5) Ο Επίτροπος θα πρέπει να μη θέτει ως όρο στη γενική εξουσιοδότηση οποιεσδήποτε ειδικές υποχρεώσεις που θα επιβάλλονται με άλλο τρόπο σε πρόσωπα δυνάμει άλλης Κυπριακής νομοθεσίας.

(6) Επιπλέον, οι γενικές εξουσιοδοτήσεις δυνατόν να ορίζουν κριτήρια και διαδικασίες για την επιβολή ειδικών υποχρεώσεων δυνάμει των Μερών 10 και 11 και του Μέρους 15 του παρόντος Νόμου, όπου αυτό είναι εφαρμοστέο, σε πρόσωπα που λειτουργούν σύμφωνα με γενικές εξουσιοδοτήσεις. Όπου ο Επίτροπος, με βάση τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, θέτει σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που παρέχουν ηλεκτρονικά δίκτυα ή/και υπηρεσίες, ειδικές υποχρεώσεις ποιότητας, ενεργεί μέσω της έκδοσης σχετικού διατάγματος ή/και μέσω της δημοσίευσης οδηγιών όπου επιβάλλεται η υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένων δεικτών ποιότητας ή/και όπου επιβάλλεται η υποχρέωση δημοσίευσης πληροφοριών ποιότητας ως προς το περιεχόμενο, τη μορφή και το τρόπο δημοσίευσης τους, ανάλογα με τη περίπτωση.