Όροι Λειτουργίας βάσει Γενικών Εξουσιοδοτήσεων

39. (1)(α) Ο Επίτροπος καθορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρεί ένας παροχέας δικτύου ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών βάσει της γενικής εξουσιοδότησης. Ο Επίτροπος δύναται να ορίσει ότι ορισμένοι όροι μπορούν να μην εφαρμοσθούν σε φορείς εκμετάλλευσης συγκεκριμένων κατηγοριών ή είδους που λειτουργούν βάσει γενικής εξουσιοδότησης,όπου αυτό αιτιολογείται.

(β) Ο Επίτροπος δύναται να τροποποιεί τους όρους και τις διαδικασίες που αφορούν γενικές εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα χρήσης ή δικαιώματα για εγκατάσταση ευκολιών μόνο σε αντικειμενικά αιτιολογημένες περιπτώσεις και με αναλογικό τρόπο.  Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι ήσσονος σημασίας και έχουν συμφωνηθεί με τον κάτοχο των ατομικών δικαιωμάτων   ή της γενικής εξουσιοδότησης, η πρόθεση διενέργειας των σχετικών τροποποιήσεων γνωστοποιείται καταλλήλως, και παρέχεται στους ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και των  καταναλωτών, επαρκές χρονικό διάστημα, το οποίο, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων, είναι τουλάχιστον  τέσσερις εβδομάδες, ώστε να μπορέσουν να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων.

(2) Ο Επίτροπος δύναται με απόφαση να επιβάλλει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υποχρεώσεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο που λειτουργεί υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης:

(α) οικονομικές εισφορές στη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με το Μέρος 15 του παρόντος Νόμου,

(β) διοικητικές επιβαρύνσεις σύμφωνα με το Άρθρο 45 του παρόντος Νόμου,

(γ) διαλειτουργικότητα υπηρεσιών και διασύνδεση δικτύων σύμφωνα με το Μέρος 10 του παρόντος Νόμου,

(δ) προσβασιμότητας των τελικών χρηστών σε αριθμούς του Σχεδίου Τηλεφωνικής Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε αριθμούς του Ε.Χ.Τ.Α., σε καθολικούς διεθνείς αριθμούς ατελών κλήσεων και, εφόσον είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, σε αριθμούς των σχεδίων αριθμοδότησης άλλων κρατών μελών και όρους σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μέρους 15 του παρόντος Νόμου για την καθολική υπηρεσία,

(ε) απαιτήσεις περιβαλλοντικού, χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων και όρων που συνδέονται με την παραχώρηση πρόσβασης ή χρήσης δημόσιων ή ιδιωτικών εκτάσεων και όρων που συνδέονται με τη συνεγκατάσταση και κοινή χρήση ευκολιών σύμφωνα με το Άρθρο 62 και το Μέρος 13 του παρόντος Νόμου και τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτών και συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, οποιωνδήποτε οικονομικών ή τεχνικών εγγυήσεων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των έργων υποδομής,

(στ) Υποχρεώσεις "μεταφοράς σήματος" σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 72Α του παρόντος Νόμου,

(ζ) προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, ιδίως για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με το Μέρος 14 του παρόντος Νόμου,

(η) κανόνες προστασίας των καταναλωτών, ιδίως για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων όρων, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και όρων προσβασιμότητας για χρήστες με αναπηρίες,

(θ) υποχρεώσεις συμμόρφωσης με τους όρους που θέτουν αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας αναφορικά με τη μετάδοση παράνομου περιεχομένου, σύμφωνα με τους περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμους του 2004 έως 2007, και ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά και υποχρεώσεις συμμόρφωσης με τους όρους που θέτουν αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας αναφορικά με τη μετάδοση επιβλαβούς περιεχομένου σύμφωνα με τους περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 έως 2011,

(ι) πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο πλαίσιο διαδικασίας κοινοποίησης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 του παρόντος Νόμου,

(ια) Δυνατότητα νόμιμης παρακολούθησης σύμφωνα με το Μέρος 14 του παρόντος Νόμου και της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

(ιβ) όρους χρήσης σε περίπτωση μείζονος καταστροφής ή εθνικής έκτακτης ανάγκης, ώστε να εξασφαλίζεται η επικοινωνία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης με τις αρχές του κράτους,

(ιγ) υποχρεώσεις συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις και περιορισμούς για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων που τίθενται δυνάμει των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι (Αρ. 2) του 2004, και οποιωνδήποτε δυνάμει των Νόμων αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, Διαταγμάτων, Αποφάσεων ή άλλων εγγράφων,

(ιδ) υποχρεώσεις πρόσβασης πέραν των προβλεπομένων ρητώς στα Μέρη 10 και 11 του παρόντος Νόμου για τα πρόσωπα που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή στα πρόσωπα που έχουν καθορισθεί να παρέχουν Καθολική Υπηρεσία βάσει των διατάξεων του Μέρους 15 του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις αρχές που τίθενται στο Μέρος 10 του παρόντος Νόμου

(ιε) διατήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δημόσιων δικτύων επικοινωνιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Μερών 10, 11 και 14 του παρόντος   Νόμου και του παρόντος Μέρους, μεταξύ άλλων, υποχρεώσεις για την πρόληψη ηλεκτρονικών παρεμβολών μεταξύ δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου,

(ιστ) ασφάλεια δημόσιων δικτύων έναντι μη επιτρεπόμενης πρόσβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 14 του παρόντος Νόμου

(ιζ) όροι για τη συμμόρφωση του τερματικού εξοπλισμού, σύμφωνα με το Μέρος 12 του παρόντος Νόμου, και

(ιη) μέτρα προοριζόμενα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα πρότυπα και/ή τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 53 του παρόντος Νόμου,

(ιθ) ενδεχόμενες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το πρόσωπο το οποίο αποκτά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατά τη διαδικασία ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής,

(κ) όρους χρήσης για επικοινωνία των δημόσιων αρχών με το κοινό για προειδοποίηση του κοινού σχετικά με επικείμενες απειλές και για περιορισμό των συνεπειών από μείζονες καταστροφές,

(κα) υποχρεώσεις διαφάνειας επί των παροχέων δημόσιων δικτύων επικοινωνιών που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι διαθέσιμες στο κοινό, ώστε να εξασφαλίζεται η διατερματική συνδεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων της απεριόριστης πρόσβασης στο περιεχόμενο, τις εφαρμογές και τη διανομή των υπηρεσιών, υποχρέωση δημοσιοποίησης πιθανών περιορισμών στην πρόσβασης και/ή στη χρήση υπηρεσιών και εφαρμογών, εφόσον επιτρέπονται τέτοιοι περιορισμοί από την εθνική νομοθεσία και, εφόσον είναι αναγκαίο και αναλογικό, υποχρέωση παραχώρησης πρόσβασης στον Επίτροπο στις σχετικές πληροφορίες προς επαλήθευση της ακρίβειας των δημοσιοποιημένων πληροφοριών αναφορικά με τους περιορισμούς στην πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών ή/και εφαρμογών.

(3) Οποιοιδήποτε όροι συνοδεύουν τη γενική εξουσιοδότηση ή η μη εφαρμογή όρων σε ορισμένη κατηγορία ή σε περιγραφόμενη περίπτωση που προσδιορίζεται από τον Επίτροπο θα πρέπει να είναι αντικειμενικά αιτιολογημένοι αναφορικά με την υπηρεσία ή το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αφορά και θα πρέπει να είναι αμερόληπτοι, αναλογικοί και διαφανείς.

(4) Το αδειοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους που συνοδεύουν τη γενική εξουσιοδότηση που είναι εφαρμοστέοι στην περίπτωσή του.

(5) Ο Επίτροπος θα πρέπει να μη θέτει ως όρο στη γενική εξουσιοδότηση οποιεσδήποτε ειδικές υποχρεώσεις που θα επιβάλλονται με άλλο τρόπο σε πρόσωπα δυνάμει άλλης Κυπριακής νομοθεσίας.

(6) Επιπλέον, οι γενικές εξουσιοδοτήσεις δυνατόν να ορίζουν κριτήρια και διαδικασίες για την επιβολή ειδικών υποχρεώσεων δυνάμει των Μερών 10 και 11 και του Μέρους 15 του παρόντος Νόμου, όπου αυτό είναι εφαρμοστέο, σε πρόσωπα που λειτουργούν σύμφωνα με γενικές εξουσιοδοτήσεις. Όπου ο Επίτροπος, με βάση τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, θέτει σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που παρέχουν ηλεκτρονικά δίκτυα ή/και υπηρεσίες, ειδικές υποχρεώσεις ποιότητας, ενεργεί μέσω της έκδοσης σχετικού διατάγματος ή/και μέσω της δημοσίευσης οδηγιών όπου επιβάλλεται η υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένων δεικτών ποιότητας ή/και όπου επιβάλλεται η υποχρέωση δημοσίευσης πληροφοριών ποιότητας ως προς το περιεχόμενο, τη μορφή και το τρόπο δημοσίευσης τους, ανάλογα με τη περίπτωση.