Λογιστικός και διαρθρωτικός διαχωρισμός και οικονομικές εκθέσεις

61. (1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης που παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κατέχουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα για την παροχή υπηρεσιών σε άλλους τομείς εκτός των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο υποχρεούνται στα εξής:

(α) να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο βαθμό που θα απαιτούνταν εάν αυτές οι δραστηριότητες διεξάγονταν από νομικά ανεξάρτητες εταιρείες προκειμένου να προσδιορίζονται όλα τα στοιχεία του κόστους και των εσόδων,

(β) να έχουν διαρθρωτικό διαχωρισμό για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(2) Κατά την τήρηση των χωριστών λογαριασμών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) της παραγράφου (β) πιο πάνω, θα πρέπει να περιγράφεται η βάση υπολογισμού του κόστους, καθώς και οι χρησιμοποιούμενες λεπτομερείς μέθοδοι καταμερισμού. Οι λογαριασμοί θα πρέπει να αφορούν τις δραστηριότητες που συνδέονται με την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου ενός αναλυτικού επιμερισμού πάγιων στοιχείων και διαρθρωτικού κόστους.

(3) Ο Επίτροπος δύναται, με απόφαση, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να επιλέξει να μην εφαρμόσει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο σε φορείς εκμετάλλευσης των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών που σχετίζεται με δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι μικρότερος από 50 εκατομμύρια ΕΥΡΩ.

(4) Οι φορείς εκμετάλλευσης που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος Άρθρου θα πρέπει να καταρτίζουν και να υποβάλλουν τις εκθέσεις τους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου(1) σε ανεξάρτητο ελεγκτή και να τις δημοσιεύουν, εκτός εάν υπόκεινται στο εταιρικό δίκαιο ή ωφελούνται από τα κριτήρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων των Κοινοτικών λογιστικών κανόνων. Ο έλεγχος αυτός θα διεξάγεται σύμφωνα με το Κοινοτικό δίκαιο και τον παρόντα Νόμο.