Συμβουλευτική Επιτροπή Ταχυδρομικών Υπηρεσίων

140.-(1) Ο Επίτροπος διορίζει πενταμελή Συμβουλευτική Επιτροπή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, η οποία θα-

(α) του παρέχει πληροφορίες και θα τον συμβουλεύει γενικά σε θέματα ταχυδρομικών υπηρεσιών,

(β) θα ενεργεί ως εκπρόσωπος των ταχυδρομικών χρηστών, και θα διαβιβάζει τις απόψεις αυτών, και

(γ) θα προβαίνει σε συστάσεις προς τον Υπουργό και/ ή τον Επίτροπο.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή θα συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά κάθε τρίμηνο και στην έκταση που είναι δυνατό, θα ενημερώνεται επί θεμάτων ταχυδρομικών υπηρεσιών και επί των απόψεων των χρηστών των εν λόγω υπηρεσιών.

(3) Ο Επίτροπος θα διασφαλίζει ότι τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής προέρχονται από ευρύ αντιπροσωπευτικό δείγμα της Κυπριακής κοινωνίας. Ο Επίτροπος ορίζει μεταξύ των μελών της Επιτροπής, τον Πρόεδρο αυτής.

(4) Ο Επίτροπος θα μεριμνά ώστε ένα μέλος του προσωπικού του Γραφείου του παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στην αναφερόμενη πιο πάνω Επιτροπή.

(5) Τα μέλη της Επιτροπής θα αποζημιώνονται για τα εύλογα έξοδά τους.