Απαγορεύσεις σε πρόσωπα

139.-(1) Το δικαίωμα τοποθέτησης ή κατασκευής οποιουδήποτε ταχυδρομικού γραμματοκιβωτίου το έχουν μόνο οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(2) Ουδείς τοποθετεί ή/και μεταφέρει κύριους αγωγούς, σωλήνες, αγωγούς ή/και καλώδια μέσα, κατά μήκος, δια μέσου, κατά πλάτος, πάνω ή/και κάτω από οποιοδήποτε δρόμο ή/και μέρος κατά τρόπο ο οποίος πιθανό να παρέμβει ή να προκαλέσει ζημιά σε οποιοδήποτε δημόσιο ταχυδρομικό γραμματοκιβώτιο.

(3) Πρόσωπο το οποίο μετακινεί, καταστρέφει ή/και προκαλεί ζημιά είτε εσκεμμένως ή άλλως πως σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό γραμματοκιβώτιο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και ευθύνεται στην καταβολή πλήρους αποζημίωσης για την προκληθείσα ζημιά, η οποία ανακτάται με πολιτική αγωγή στο αρμόδιο ∆ικαστήριο.

(4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), το ∆ικαστήριο ενώπιον του οποίου πρόσωπο κατηγορείται για αδίκημα σύμφωνα με το εδάφιο (3), δύναται να υπολογίσει την αποζημίωση, που είναι καταβλητέα δυνάμει αυτής, και να εκδώσει διάταγμα για την καταβολή της. Τέτοιο διάταγμα εκτελείται ως να ήταν απόφαση σε αστική αγωγή.