Πρόσβαση σε ακίνητη ιδιοκτησία

138.-(1) Ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας δύναται να αποκτά οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία για τους σκοπούς οποιασδήποτε από τις δραστηριότητές του βάσει του παρόντος Νόμου, και σε περίπτωση ιδιοκτησίας που δεν καθίσταται δυνατό να αποκτηθεί συμβατικά, αυτή δύναται να αποκτηθεί δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε σε ισχύ νόμου περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας .

(2) Ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας ή/και οποιοδήποτε πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο εγγράφως από αυτόν, μπορεί κατά πάντα εύλογο χρόνο, να εισέρχεται σε οποιαδήποτε γη και, υπό τον όρο προηγούμενης εικοσιτετράωρης γραπτής ειδοποίησης στον κάτοχο, να εισέρχεται σε οποιαδήποτε κτίρια και εκεί να προβαίνει σε πράξεις ή έργα τα οποία είναι ευλόγως αναγκαία για σκοπούς της επιθεώρησης, εξέτασης ή έρευνας, προκαταρκτικώς ή συναφώς με την άσκηση οποιασδήποτε λειτουργίας που δυνάμει του παρόντος Νόμου αποτελεί λειτουργία του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

(3) Ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας θα καταβάλλει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 89(11) για οποιαδήποτε προσωπική βλάβη ή ζημιά προκληθείσα από την είσοδο ή από την διενέργεια των προαναφερόμενων πράξεων ή έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2).

(4) Για σκοπούς εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας σε σχέση με οποιοδήποτε ταχυδρομικό δίκτυο, ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας ή/και πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο εγγράφως προς τούτο από αυτόν, δύναται, κατόπιν εύλογης ειδοποίησης στις αρμόδιες τοπικές ή άλλες αρχές, να διανοίξει και να ανασκάψει οποιοδήποτε δρόμο και να τοποθετήσει οποιοδήποτε ταχυδρομικό γραμματοκιβώτιο, σε δρόμο, δεδομένου ότι συμμορφούται με τις απαιτήσεις οποιουδήποτε σχεδίου πυκνότητας για οποιαδήποτε σημεία πρόσβασης, το οποίο έχει συμφωνηθεί με τον Επίτροπο.

(5) ∆ρόμος που διανοίγεται ή/και ανασκάπτεται σύμφωνα με το εδάφιο (4), επαναφέρεται με εύλογη ταχύτητα στην προτέρα αυτού κατάσταση με έξοδα και δαπάνες του παροχέα, ο οποίος απομακρύνει με εύλογη ταχύτητα όλα τα απορρίμματα που έχουν προκύψει από την εκσκαφή ή/και διάνοιξη του δρόμου.

(6) Ταχυδρομικό γραμματοκιβώτιο τοποθετείται ή κατασκευάζεται επί οποιουδήποτε δρόμου κατά τρόπο που δεν διακόπτει, παρακωλύει, ή παρεμβαίνει με τη διέλευση στο δρόμο.